Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2592325

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
II SA/Wa 1336/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi D. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej postanawia - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na pisemny wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 cytowanej ustawy).

Skarżący w dniu 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu do Sądu 23 kwietnia 2018 r.) złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie wydanego w sprawie z jego skargi decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej. Termin rozprawy w tej sprawie wyznaczony został na dzień 27 kwietnia 2018 r.

Stwierdzić zatem należy, że złożony przez skarżącego wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest przedwczesny i w związku z tym nie może on być skuteczny. W chwili obecnej nie jest bowiem wiadomym, czy Sąd na rozprawie wyznaczonej na dzień 27 kwietnia 2018 r. wyda orzeczenie, a jeśli już dojdzie do wydania orzeczenia, to nie jest wiadomym jakie będzie to orzeczenie.

W przypadku oddalenia skargi przez sąd wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku winien być złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. W sytuacji, gdy sąd uwzględnia skargę składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie jest konieczne, albowiem w takim przypadku uzasadnienie to jest sporządzane z urzędu.

Stąd też, w sytuacji gdy skarżący nie będzie obecny na rozprawie, to winien on przede wszystkim, ustalić jakie orzeczenie zostało wydane w jego sprawie (np. telefonicznie) i wtedy w przypadku, gdy doszło do wydania wyroku oddalającego skargę, złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Tak złożony wniosek będzie wówczas skuteczny i uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone. Złożenie wniosku w chwili obecnej, tj. przed terminem rozprawy, nie może wywołać takiego skutku.

Z tych względów, na podstawie art. 141 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.