Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1613830

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2014 r.
II SA/Wa 1323/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) m. W. z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego musi spełniać wymogi przewidziane w art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), tzn. powinna zawierać, m.in. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności.

W dniu 16 czerwca 2014 r. D. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na, jak wskazała, decyzję Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (...) m. W. (wysłaną w dniu 17 kwietnia 2014 r.) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania skarżącej i jej dzieci do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m. W.

W związku z brakiem prawidłowego oznaczenia zaskarżonego orzeczenia, zarządzeniem z dnia 16 września 2014 r. Zastępca Przewodniczącej Wydziału II wezwała skarżącą do sprecyzowania skargi poprzez wskazanie daty i numeru zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności pouczając o konsekwencjach niewykonania w terminie wezwania Sądu i wyznaczając siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków skargi. Jednocześnie skarżąca została wezwana do sprecyzowania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi poprzez podanie dat pobytu w szpitalu.

Wezwanie Sądu z dnia 18 września 2014 r. zostało doręczone skarżącej w dniu 22 września 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy), stąd termin do usunięcia uchybień formalnych skargi upłynął 29 września 2014 r. Skarżąca, pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach niesprecyzowania skargi w terminie siedmiu dni, wykonała powyższe wezwanie dopiero 10 października 2014 r., a więc z uchybieniem wyznaczonego przez Sąd terminu, co stanowi obligatoryjną podstawę odrzucenia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny.

Z uwagi na obowiązek odrzucenia skargi z powodu nieuzupełnienia braków formalnych w terminie rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi stało się zbędne.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.