Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826714

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2015 r.
II SA/Wa 1305/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi D. L. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca D. L. na urzędowym formularzu PPF zwróciła się do Sądu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że nie pracuje i jest na zasiłku opiekuńczym i pielęgnacyjnym na niepełnosprawne dziecko. Mąż pracuje fizycznie i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1.386,16 zł miesięcznie. Dochody w całości pochłaniane są przez bieżące wydatki, na które składają się czynsz i energia (700 zł), rehabilitacja dziecka (400 zł), telefon, telewizja i Internet (300 zł), leki dla dziecka (200 zł). Pozostałe środki przeznaczane są na zakup żywności, odzieży, obuwia oraz środków czystości.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że Skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem i synem (ur. w 2007 r.) i nie posiada żadnego majątku. Z oświadczenia wynika ponadto, że Skarżąca otrzymuje zasiłki pielęgnacyjne i opiekuńcze na niepełnosprawne dziecko w kwocie 1.539 zł.

W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego o przesłanie dokumentów i informacji obrazujących sytuację majątkową, Skarżąca przesłała zeznania podatkowe, z których wynika, że w 2014 r. mąż Skarżącej uzyskał dochód w kwocie 19.477,16 zł, a Skarżąca dochód w kwocie 4.939 zł. Skarżąca przedłożyła również wyciągi z rachunków bankowych swoje i męża, zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu męża (1750 zł brutto, 1286,16 netto), a także decyzje prezydenta (...) przyznające zasiłki pielęgnacyjne oraz pomoc w formie obiadów szkolnych.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika.

W niniejszej sprawie Skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Rozpoznając niniejszy wniosek o przyznanie prawa pomocy, wziąwszy pod uwagę sytuację majątkową oraz rodzinną Skarżącej, należy przyjąć, iż spełnia Ona przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Z przedłożonych przez Skarżącą informacji wynika bowiem, iż nie jest Ona w stanie ponieść żadnych kosztów postępowania. Skarżąca jest osobą niepracującą. Wychowuje niepełnosprawnego syna i z tego tytułu otrzymuje zasiłki opiekuńcze i pielęgnacyjne. Mąż Skarżącej z tytułu zatrudnienia uzyskuje wynagrodzenie w kwocie 1286,16 zł. Znaczą część miesięcznego dochodu pochłania rehabilitacja oraz leki dla syna (600 zł). Ponadto Skarżąca, ani jej mąż nie posiadają żadnego majątku ani oszczędności. Z analizy przedstawionych rachunków bankowych wynika, że mąż Skarżącej posiada zadłużenie na rachunku bankowym w wysokości 16.315,75 zł.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisów art. 243 § 1, art. 245, art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.