Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1411159

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2013 r.
II SA/Wa 1300/13
Mylne informacje organu co do przysługujących stronie środków prawnych a bieg terminu do wniesienia takich środków.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sędziowie WSA: Eugeniusz Wasilewski, Andrzej Góraj (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2013 r. sprawy ze skargi W. K. na postanowienie Komendanta (...) Policji z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) grudnia 2012 r. Komendant Powiatowy Policji w P. wydał wobec R. K. decyzję administracyjną. Decyzja ta została doręczona stronie 31 grudnia 2012 r. i nie zawierała pouczenia o terminie do wniesienia odwołania.

Dnia 31 stycznia 2013 r. strona złożyła do organu pismo, zawierające niezadowolenie z ww. rozstrzygnięcia.

Pismem z (...) marca 2013 r. Komendant Powiatowy Policji w P. poinformował stronę o trybie i terminie do wniesienia odwołania od decyzji z (...) grudnia 2012 r. oraz o prawie do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Strona nie wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji z (...) grudnia 2012 r.

Postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2013 r. Komendant (...) Policji stwierdził wniesienie odwołania z uchybieniem terminu, przytaczając ww. stan faktyczny sprawy.

Od powyższego postanowienia skargę wniósł R. K., domagając się jego uchylenia. Wskazał na fakt, że uchybienie terminowi do wniesienia odwołania, stwierdzone przez organ, nastąpiło z uwagi na brak stosownego pouczenia od organu. Skarżący podkreślił również, iż, w jego ocenie, decyzja z (...) grudnia 2012 r. jest nieprawidłowa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w skarżonym postanowieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem skarżonej decyzji administracyjnej. Jest więc to kontrola legalności rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu administracyjnym, z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i procesowym.

Oceniając przedmiotową decyzję według powyższych kryteriów, uznać należy, iż nie narusza ona prawa.

Istota sprawy w niniejszym postępowaniu sprowadzała się do oceny tego, czy strona uchybiła terminowi do wniesienia odwołania.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że termin do wniesienia odwołania wynika z przepisów prawa. Został bowiem określony przez ustawodawcę w przepisie art. 129 § 2 k.p.a. Zgodnie z treścią wyżej powołanej normy prawnej, termin ten rozpoczyna bieg w dniu doręczenia decyzji, mającej być przedmiotem odwołania.

Rozpoczęcie biegu powyższego terminu następuje więc niezależnie od tego, czy organ pouczył stronę o środkach i terminie do zaskarżenia decyzji. Jedynym skutkiem braku tego pouczenia jest ewentualna możliwość skutecznego domagania się przez stronę przywrócenia terminu, któremu strona uchybia z powodu braku pouczenia.

Przechodząc do realiów faktycznych niniejszej sprawy, wskazać należy, iż okolicznością niesporną jest fakt, że organ, doręczając stronie decyzję w dniu 31 grudnia 2012 r., nie pouczył o terminie do wniesienia od niej odwołania.

Poza sporem pozostaje też okoliczność, że powyższe uchybienie organ usunął dopiero pismem z dnia (...) marca 2013 r., w którym to pouczył o terminie do wniesienia odwołania.

W świetle powyższego należy więc przyjąć, że najpóźniej z chwilą otrzymania ww. pisma od organu, strona posiadła wiedzę o terminie do wniesienia odwołania i najpóźniej z tym dniem mogła się zorientować, że odwołanie, które wniosła 31 stycznia 2013 r. zostało przez nią złożone po terminie. To uchybienie terminu do złożenia odwołania strona mogła zaś naprawić wyłącznie poprzez złożenie wniosku o jego przywrócenie - czego jednak nie zrobiła. W takim więc stanie faktycznym organ był zobligowany do wydania skarżonego postanowienia. Nie jest bowiem kwestionowane to, że strona, składając sporne odwołanie, uchybiła terminowi dla jego wywiedzenia, oraz że nie podjęła kroków zmierzających do przywrócenia tego terminu.

Co się tyczy zarzutu uwidocznionego w skardze, a sprowadzającego się do naruszenia normy art. 112 k.p.a., to stwierdzić należy, iż jest on niezasadny. Nie należy bowiem utożsamiać w skutkach przypadku braku pouczenia o środkach zaskarżenia, z sytuacją błędnego o nich pouczenia. Brak pouczenia o sposobach i terminach do złożenia odwołania nie powoduje również skutku w postaci nierozpoczęcia biegu terminu do wniesienia odwołania. W tym zakresie istnieje już od lat ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych, m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 27 lutego 2013 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I OSK 1304/12, stwierdził, że: "mylne informacje organu co do przysługujących stronie środków prawnych, nie wpływają na bieg terminu do wniesienia takich środków i tym samym nie oznaczają, że termin do złożenia stosownych środków zaskarżenia, nie rozpoczyna w ogóle biegu" (patrz też wyroki WSA w Warszawie: II SA/Wa 23/12, II SA/Wa 2295/11, II SA/Wa 2582/11).

Nawiązując zaś do sformułowanych w skardze zarzutów, dotyczących trafności rozstrzygnięcia, którego dotyczy spóźnione odwołanie, tutejszy Sąd pragnie zauważyć, iż tamto rozstrzygnięcie nie może być badane w niniejszym postępowaniu. Pozostaje ono bowiem poza zakresem niniejszej sprawy.

Na marginesie należy podnieść, iż tutejszy Sąd nie odnosił się do kwestii związanych z podpisaniem przez stronę odwołania. Wobec ewidentnego uchybienia terminowi dla złożenia tego odwołania, ta kwestia pozostawała bez wpływu na poprawność skarżonego postanowienia.

W tym stanie sprawy, nie podzielając argumentów zawartych w złożonej skardze, oraz uznając iż organ w sposób prawidłowy zebrał i ocenił materiał dowodowy, jak również że przy wykonywaniu tych czynności nie naruszył przepisów prawa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji wyroku, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.