Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436725

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2013 r.
II SA/Wa 1291/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącemu J. S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi J. S., wpisanej do rejestru opłat sądowych pod poz. (...), dnia (...) czerwca 2013 r.

Uzasadnienie faktyczne

Komendant Główny Policji decyzją z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) utrzymał w mocy decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w (...) z dnia (...) lutego 2013 r., nr (...), w przedmiocie cofnięcia J. S. pozwolenie na posiadanie broń palną myśliwską.

Decyzja Komendanta Głównego Policji z dnia (...) maja 2013 r. została doręczona J. S. w dniu (...) maja 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych sprawy) wraz z pouczeniem o terminie i sposobie jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.

W dniu (...) czerwca 2013 r. (data stempla pocztowego) J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na powyższą decyzję Komendanta Głównego Policji.

W odpowiedzi na skargę Komendant Główny Policji wniósł o jej odrzucenie z powodu uchybienia przez stronę terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwana dalej. p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie zaś do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Ze znajdującego się w aktach rozpoznawanej sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja Komendanta Głównego Policji z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) została odebrana przez skarżącego w dniu (...) maja 2013 r. Tym samym ostatni dzień trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi przypadał w dniu (...) czerwca 2013 r.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że J. S. skargę na powyższą decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) maja 2013 r. wniósł do organu w dniu (...) czerwca 2013 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a zatem z uchybieniem ustawowego trzydziestodniowego terminu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w postanowieniu.

O zwrocie wpisu Sąd rozstrzygnął w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.