Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826709

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
II SA/Wa 1248/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na niewykonanie przez Wójta Gminy D. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 r. sygn. akt II SAB/Wa 584/14 postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W dniu 15 lipca 2015 r. S. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewykonanie przez Wójta Gminy D. wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Wobec powyższego, Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarządzeniem z dnia 13 sierpnia 2015 r., wezwała skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł, informując jednocześnie, że niewykonanie tego zarządzenia w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi. Odpis ww. zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 19 sierpnia 2015 r., stąd też termin do uiszczenia wpisu upłynął 26 sierpnia 2015 r. Jednakże skarżący w zakreślonym terminie wpisu sądowego nie uiścił, co stanowi obligatoryjną podstawę do odrzucenia skargi przez Sąd.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.