Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826708

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2015 r.
II SA/Wa 1234/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Werpachowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.Z. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 2 lipca 2015 r. J.Z. skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skargę na decyzję tego organu z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

Zarządzeniem z dnia 29 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych przez podpisanie skargi, informując, że niewykonanie tego zarządzenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi.

Pismo Sądu z dnia 3 sierpnia 2015 r., przy którym przesłano skarżącej odpis powyższego zarządzenia, zostało doręczone w dniu 6 sierpnia 2015 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W dniu 14 sierpnia 2015 r. (data nadania w placówce pocztowej) J.Z. przesłała do Sądu podpisaną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Jak wynika z akt sprawy J.Z. nadesłała podpisaną skargę w dniu 14 sierpnia 2015 r., tj. jeden dzień po terminie wyznaczonym do uzupełnienia braku formalnego, który upłynął w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.