Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826705

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 września 2015 r.
II SA/Wa 1218/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem (...) w (...) o wstrzymanie wykonania decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w sprawie ze skargi Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem (...) w (...) na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem (...) w (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) maja 2014 r. nr (...).

Mocą wskazanej decyzji organ nakazał stronie skarżącej przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez uaktualnienie danych osobowych P. C. polegające na naniesieniu w księdze chrztów adnotacji o treści zgodnej z żądaniem zawartym w "oświadczeniu woli" z dnia (...) kwietnia 2014 r. o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego.

W skardze na powyższą decyzję strona skarżąca zawarła skierowany do organu wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Natomiast w przypadku nieuwzględnienia żądania przez organ, skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji przez Sąd na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a.

Proboszcz Parafii podniósł, że wykonanie zaskarżonej decyzji wyrządzi znaczną szkodę oraz trudne do odwrócenia skutki. Nadmienił, że księga ochrzczonych zgodnie z kan. 535 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest księgą parafialną, dokumentem niezbędnym do wykonywania statutowych zadań Kościoła, w której zawarte są dane stwierdzające fakty, potwierdzone przez właściwą władzę kościelną. Księga ta jest prowadzona w formie papierowej, posiada ograniczoną liczbę rubryk natomiast brak jest rubryki przewidzianej do dokonania adnotacji o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego. Brak jest również jakiejkolwiek innej księgi, która potwierdzałaby fakt przynależności do Kościoła Katolickiego.

Zdaniem skarżącego, wprowadzenie zmiany w księdze ochrzczonych będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu prawomocnego wyroku, który potwierdzi zgodność z prawem państwowym i kościelnym decyzji GIODO i w związku z tym dodatkowy wpis (np. na marginesie księgi) będzie miał charakter trwały. Niedopuszczalne jest bowiem dokonywanie w niej poprawek czy skreśleń, bowiem spowoduje to utratę przymiotu wiarygodności dokumentu kościelnego.

Usunięcie wpisu z księgi chrzcielnej, możliwe jest jedynie przez przepisanie księgi. Natomiast przepisanie przedmiotowej księgi wymagałoby znacznego nakładu sił i środków. Nadmieniono, że Parafia nie zbiera danych teleadresowych osób figurujących w księdze chrzcielnej, a wpisy były dokonywane wiele lat temu.

Skarżący podnosi również, że w przypadku np.: śmierci osób podpisujących się, odtworzenie księgi w ogóle nie będzie możliwe.

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 r. organ działając na podstawie w art. 61 § 2 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest zatem wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd, rozpoznający wniosek o wstrzymanie wykonania aktu, powinien uwzględniać wszystkie okoliczności, nawet te niepodniesione we wniosku, o ile są możliwe do wyinterpretowania na podstawie akt sprawy.

Przesłanki wstrzymania aktu zachodzą wówczas, gdy istnieje ryzyko, że wykonanie aktu w przypadku stwierdzenia w toku sądowej kontroli, iż narusza on obowiązujący stan prawny spowoduje szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego, bądź powrót do stanu poprzedniego będzie wymagał znacznego nakładu sił i środków (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2005 r., sygn. akt II OZ 155/05, OwSS 2005/3/72; postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 352/06, Lex nr 192964).

Zdaniem Sądu - wykonanie decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy w postępowaniu sądowoadministracyjnym - może spowodować wystąpienie skutków, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Usunięcie z księgi chrztów naniesionej adnotacji o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego jest możliwe jedynie przez przepisanie całej księgi. Jednocześnie przepisanie księgi ochrzczonych, wymaga znacznego nakładu sił i środków, co więcej nie da się także wykluczyć obiektywnych przyczyn uniemożliwiających jej odtworzenie (np. śmierć osób podpisujących się w księdze).

Zatem w niniejszej sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.