Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 192650

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 listopada 2005 r.
II SA/Wa 1200/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Mierzejewska (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Grochowska-Jung, Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.11.2005 r. sprawy ze skargi Uzdrowiska K. Sp. z o.o. na decyzję (postanowienie) Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 kwietnia 2005 r. w przedmiocie Inne z zakresu symbolu sprawy 6249

1) uchyla decyzję I i II instancji,

2) zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. Minister Zdrowia zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa, powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. Nr 143, poz. 1515), oraz art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), o nałożenie na przedsiębiorstwa uzdrowiskowe - w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów - zadań dotyczących planowania obronnego polegającego na opracowaniu w uzgodnieniu z właściwymi terytorialnie dla tych przedsiębiorstw wojewodami (dyrektorami wydziałów zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich) planu przygotowania uzdrowiska do działalności leczniczej i rehabilitacyjnej wynikającej z potrzeb obronnych województwa.

Decyzją nr 65 z dnia 1 marca 2005 r. Minister Skarbu Państwa na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 i z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) nałożył na "Uzdrowisko K." Sp. z o. o. z siedzibą w K. obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa w zakresie:

1.

planowania operacyjnego, obejmującego przedsięwzięcia planistyczne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w szczególności opracowanie, w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie ze względu na siedzibę spółki wojewodą "Planu przygotowania uzdrowiska do działalności leczniczej i rehabilitacyjnej wynikającej z potrzeb obronnych województwa",

2.

szkolenia obronnego, obejmującego działania podejmowane w czasie pokoju, mające na celu przygotowanie pracowników spółki do realizowania zadań obronnych.

Szczegółowy zakres zadań na rzecz obronności państwa, sposób ich realizacji oraz zasady finansowania określi umowa zawarta przez Ministra Skarbu Państwa z "Uzdrowiskiem K." Sp. z o. o.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że stanowi ona wykonanie upoważnienia ustawowego. Określa podmiot, który ze względu na swój potencjał i zakres działania został wytypowany do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515). Wytypowanie "Uzdrowiska K." Sp. z o. o. do realizacji zadań na rzecz obronności państwa następuje na podstawie wniosku Ministra Zdrowia przesłanego do Ministra Skarbu Państwa pismem z dnia 14 stycznia 2005 r. Decyzja umożliwi kierownictwu podmiotu rozpoczęcie prac zmierzających do uzyskania stosownych świadectw i poświadczeń bezpieczeństwa niezbędnych do realizacji zadań na rzecz obronności państwa zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.). Stanowi również upoważnienie dla przedsiębiorcy do reklamowania na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, pracowników niezbędnych do obsadzania stanowisk w związku z planowanym wykonywaniem zadań na rzecz obronności państwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136). Organ wskazał ponadto, że zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, prace planistyczne związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. Realizacja szkolenia obronnego z pracownikami wykonującymi zadania obronne będzie finansowana ze środków budżetowych, w dostosowaniu do możliwości budżetu, w sposób ustalony w umowie zawartej przez Ministra Skarbu Państwa z przedsiębiorcą. W ocenie organu potencjał i zakres prowadzonej działalności przez "Uzdrowisko K." Sp. z o. o., oraz potrzeby obronne państwa w pełni uzasadniają wydanie przedmiotowej decyzji.

Pismem z dnia 15 marca 2005 r. "Uzdrowisko K." Sp. z o. o. z siedzibą w K. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że w chwili obecnej zarówno sytuacja finansowa "Uzdrowiska K." Sp. z o. o., jak i stan bazy leczniczej oraz stan zatrudnienia personelu medycznego nie pozwalają na prawidłowe wykonanie obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

Decyzją nr 72 z dnia 14 kwietnia 2005 Minister Skarbu Państwa, na podstawie art. 138 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 127 § 3 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku "Uzdrowiska K." Sp z o. o. ponowne rozpatrzenie sprawy nałożenia na nie obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa, postanowił utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że stwierdzenie wnioskującego, że obciążenie "Uzdrowiska K." Sp. z o. o. nawet najdrobniejszymi wydatkami związanymi z prawidłowym wykonaniem decyzji Ministra Skarbu Państwa może prowadzić do likwidacji uzdrowiska, a tym samym spowoduje niewykonanie nałożonego obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa w zakresie określonym w decyzji, jest bezpodstawne. Realizacja zadania nr 1 zawartego w decyzji ma charakter wyłącznie planistyczny i określa obowiązek sporządzania "Planu przygotowania uzdrowiska do działalności leczniczej i rehabilitacyjnej wynikającej z potrzeb obronnych województwa". Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem uzdrowiska do realizacji zadań na rzecz obronności państwa tylko w zakresie planistycznym nie powinno wpłynąć na wzrost kosztów prowadzący do likwidacji uzdrowiska.

Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu skargi podkreślił, że kwestionuje niczym nie poparte twierdzenie Ministra Skarbu Państwa, że uzdrowisko posiada potencjał pozwalający na nałożenie na nie obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

W odpowiedzi na skargę Minister Skarbu Państwa wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Natomiast zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania.

Rozpatrywana pod tym względem skarga zasługuje na uwzględnienie, chociaż z innych przyczyn niż wskazane w skardze.

Zgodnie z treścią art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie jest jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawa prawną.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowi art. 5 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320).

Wyżej wymieniony przepis wskazuje, że organem administracji rządowej właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa, wykonywanych przez przedsiębiorcę jest, zgodnie z brzmieniem pkt 1 art. 5 w/w ustawy, wobec spółek handlowych, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów - minister wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów należnych do Skarbu Państwa, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działania. Przytoczony przepis wskazuje, że wydanie decyzji musi poprzedzić uzgodnienie z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działania spółki. Tryb tego uzgodnienia wynika więc z cytowanego przepisu prawa materialnego, natomiast kwestie proceduralne tego uzgodnienia reguluje art. 106 k.p.a. Takie współdziałanie ma miejsce wtedy, gdy w określonym rodzaju spraw występuje przecinanie się zakresów działania dwóch lub kilku podmiotów - pionów organizacyjnych. Obowiązek współdziałania zmienia zakres właściwości organów, ponieważ jeden ze współdziałających organów nie może wydać prawidłowo decyzji bez udziału drugiego organu, ale ten drugi nie będąc właściwym do wydania decyzji w sprawie, swoim stanowiskiem może wpływać na załatwienie sprawy przez pierwszy organ. Jest to współdziałanie podejmowane w wykonaniu obowiązku ustanowionego w prawie materialnym realizowane w toku czynności procesowych unormowanych w k.p.a. Każdy ze współdziałających organów podejmuje czynności w ramach swojej właściwości rzeczowej, miejscowej i instancyjnej, ale w odniesieniu do takiej sprawy, w której wydanie decyzji jest przypisane jednemu organowi, a drugi ma zająć stanowisko niezbędne dla załatwienia sprawy. Przepisy prawa materialnego ustanawiają obowiązek współdziałania przy wydawaniu decyzji administracyjnych używając szeregu określeń mających znaczenie w ocenie doniosłości stanowiska zajmowanego przez organ, z którym należy współdziałać przed wydaniem decyzji. Stanowi się o wydaniu decyzji "w porozumieniu", "po porozumieniu", "za zgodą", "w uzgodnieniu", "po uzgodnieniu", "po zasięgnięciu opinii". Każde z tych określeń daje inny ciężar gatunkowy stanowisku organu, z którym się współdziała.

W przedmiotowej sprawie ustawodawca używa określenia "w uzgodnieniu", co należy rozumieć po uzyskaniu zgody.

Zgodnie z treścią art. 106 § 5 k.p.a. zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Zaskarżona decyzja Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 kwietnia 2005 r. oraz poprzedzająca ją decyzja z dnia 1 marca 2005 r., zostały wydane bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym przypadku Ministra Zdrowia, co zgodnie z treścią art. 145 § 1 pkt 6 k.p.a. stanowi podstawę do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.

Zgodnie z treścią art. 145 § 1 ust. 1 pkt b p.p.s.a., Sąd uwzględniając skargę na decyzje uchyla decyzję w całości, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 145 § 1 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji. O wykonalności zaskarżonej decyzji Sąd orzekł na podstawie art. 152 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.