Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 667154

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 maja 2010 r.
II SA/Wa 119/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Mierzejewska.

Sędziowie WSA: Olga Żurawska-Matusiak, Adam Lipiński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2010 r. sprawy ze skargi S. T. na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia (...) listopada 2009 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

1)

uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (...) W. z dnia (...) września 2009 r.

2)

zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) stycznia 2006 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (...) W. decyzją nr (...) przyznał S. T. - funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego od dnia 1 stycznia 2006 r. W dniu 5 maja 2009 r. tenże organ decyzją nr (...), na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...). Decyzja z dnia (...) maja 2009 r. została doręczona funkcjonariuszowi w dniu 11 maja 2009 r. i stała się ostateczna.

Komendant Miejski PSP (...) W. decyzją z dnia (...) września 2009 r., działając na podstawie art. 83 ust. 5 pkt 5 w zw. z art. 78 ust. 3 oraz art. 79 ust. 3,4 i 5, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 9) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 241, poz. 2033) oraz art. 104 k.p.a., stwierdził obowiązek zwrotu przez S. T. kwoty 11.387,44 zł z tytułu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego w okresie od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 stycznia 2009 r. W uzasadnieniu decyzji wskazał, iż w dniu 10 lutego 2009 r. funkcjonariusz złożył stosowne oświadczenie. Organ analizując, na skutek tego oświadczenia czas dojazdu funkcjonariusza z miejscowości zamieszkania do miejsca pełnienia służby w W. uznał, iż nie przekracza on 2 godzin w obie strony łącznie i uznał, że zgodnie z zasadą przedawnienia, organ ma prawo zażądać zwrotu świadczenia za 3 lata wstecz. Na te okoliczności wskazywała także decyzja z dnia (...) maja 2009 r.

Od decyzji organu I instancji S. T. odwołał się do (...) Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, który po rozpatrzeniu odwołania, decyzją z dnia (...) listopada 2009 r. nr (...), na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu decyzji wskazał na wcześniejszą decyzję Komendanta Miejskiego PSP (...) W. z dnia (...) maja 2009 r. wygaszającą decyzję z dnia (...) stycznia 2006 r. o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, motywy której to decyzji organ I instancji powtórzył w uzasadnieniu decyzji o zwrocie należności.

S. T. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, twierdząc, iż decyzja (...) Komendanta PSP oraz utrzymana nią w mocy decyzja Komendanta Miejskiego PSP (...) W. krzywdzą go.

W odpowiedzi na skargę (...) Komendant PSP wnosił o jej oddalenie, wskazując na argumentację zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. W niniejszej sprawie sądem tym jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Natomiast zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania. Innymi słowy, wojewódzki sąd administracyjny nie orzeka co do istoty sprawy w zakresie danego przypadku, lecz jedynie kontroluje legalność rozstrzygnięcia zapadłego w tym postępowaniu, z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami prawa procesowego.

Badana pod tym kątem skarga zasługuje na uwzględnienie.

Poddane pod kontrolę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcie oparte jest na treści ostatecznej decyzji Komendanta Miejskiego PSP (...) W. z dnia (...) maja 2009 r. nr (...), którą na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. organ stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) przyznającej S. T. równoważnik pieniężny za brak lokalu od dnia 1 stycznia 2006 r.

Znaczenie ww. decyzji jest kluczowe dla wyniku niniejszej sprawy. Jest to decyzja wygaszająca inna decyzję, a zatem decyzja nr (...) Komendanta Miejskiego PSP (...) W. z dnia (...) stycznia 2006 r. przyznająca funkcjonariuszowi równoważnik pieniężny za brak lokalu od dnia 1 stycznia 2006 r., z chwilą podjęcia decyzji wygaszającej, to jest z dniem (...) maja 2009 r., przestała obowiązywać, co nie znaczy, iż nie obowiązywała wcześniej. Skutkiem decyzji opartej na treści art. 162 k.p.a. jest wygaszenie danej decyzji z chwilą podjęcia decyzji wygaszającej.

Skoro decyzja (...) Komendanta PSP z dnia (...) listopada 2009 r. oraz utrzymana nią w mocy decyzja Komendanta Miejskiego PSP (...) W. z dnia (...) września 2009 r. opierają się na decyzji wygaszającej z dnia (...) maja 2009 r., to w konsekwencji zwrot pobranych przez funkcjonariusza należności z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego może być zastosowany co najwyżej od daty wygaszenia decyzji przyznającej mu to prawo, a nie od daty wcześniejszej. Zresztą w decyzji wygaszającej, z dnia (...) maja 2009 r. nie wskazano, i prawidłowo, innej daty wygaśnięcia uprawnienia przyznanego decyzją z dnia (...) stycznia 2006 r.

Powołanie się przez organ na przepis art. 92 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, jako na przepis przedawnienia, umożliwiający żądanie zwrotu świadczenia 3 lata wstecz, nie znajduje w niniejszym stanie faktycznym żadnego zastosowania. Po pierwsze, zastosowanie tego przepisu nie ma znaczenia wobec okoliczności wygaśnięcia uprawnienia do świadczenia z dniem (...) maja 2009 r., stwierdzonego ostateczną decyzją, a po drugie okoliczności, które legły u podstaw wygaszenia decyzji z dnia (...) stycznia 2006 r. powstały dopiero, co najwcześniej, w lutym 2009 r., gdy organ badał aktualne możliwości komunikacyjne dojazdu funkcjonariusza z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. W aktach sprawy brak jakiegokolwiek dowodu istnienia w okresie wcześniejszym takiej sytuacji komunikacyjnej jak stwierdzona przez organ w uzasadnieniu decyzji z dnia (...) maja 2009 r. i powtórzonej w uzasadnieniach decyzji dotyczących zwrotu świadczenia, będących przedmiotem oceny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Z tych względów, mimo prawidłowego wskazania w zaskarżonej decyzji przez organ okoliczności podjęcia decyzji z dnia 5 maja 2009 r., wygaszającej uprawnienia funkcjonariusza, w istocie nie zastosowano się do sytuacji prawnej, która powstała w wyniku wydania decyzji wygaszającej.

Dlatego, mając powyższe na względzie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny, orzekł jak w sentencji. O wykonalności zaskarżonej decyzji Sąd orzekł na podstawie art. 152 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.