Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981693

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1173/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Andrzej Kołodziej Sędzia WSA - Sławomir Antoniuk Sędzia WSA - Andrzej Góraj (sprawozdawca) Protokolant - specjalista Marek Kozłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2016 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.