Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826701

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2015 r.
II SA/Wa 1133/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. I. i U. I. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. I. i U. I. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Z. I. i U. I. na urzędowych formularzach PPF (k. 5 i k. 26 akt sądowych) wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosków wskazali, że są sześcioosobową rodziną i nie posiadają regularnego dochodu. Utrzymują się z pomocy socjalnej i stypendiów dla dzieci. Wskazali, że nie posiadają środków na opłacenie kosztów sądowych.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, ze Skarżący prowadzą wspólne gospodarstwo domowe wraz z czworgiem dzieci (ur. w 2005 r., w 2006 r. w 2008 r. i w 2011 r.), oraz że nie posiadają żadnego majątku. Ponadto z oświadczenia wynika również, że z tytułu zasiłków Skarżący otrzymują kwotę 1.657,93 zł, a dwoje dzieci otrzymuje stypendium w kwotach po 160 zł. Do wniosku Skarżący dołączyli decyzję Prezydenta (...) z (...) maja 2015 r. przyznającą dodatek mieszkaniowy na okres od 1 maja 2015 r. do 31 października 2015 r. w kwocie 207,93 zł. Skarżący dołączyli także dwie decyzje zarządu Dzielnicy (...) z (...) stycznia 2015 r. przyznające dwójce dzieci stypendia w kwocie po 160 zł. Ponadto z przedstawionego zaświadczenia Urzędu do Spraw Cudzoziemców wnika, że Skarżąca w raz z jedną córką w okresie od 3 września 2013 r. do 27 stycznia 2015 r. otrzymywała kwotę 20 zł dziennie na osobę na pokrycie we własnym zakresie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Prawo to może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1 i 2). Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika.

W niniejszej sprawie Skarżący wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, gdyż wnieśli o zwolnienie od kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Skarżący posiadają bardzo niskie dochody otrzymywane wyłącznie w ramach pomocy społecznej. Ponadto Skarżący nie posiadają żadnego majątku.

W związku z powyższym, bez potrzeby wzywania o dodatkowe dokumenty i oświadczenia należy uznać, że Skarżący wykazali, że nie są w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.