Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826700

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Wa 1122/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. D. na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. D. na urzędowym formularzu PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku wskazał, ze jest 69 letnim emerytem otrzymującym część świadczenia emerytalnego w kwocie 1.375,33 zł netto miesięcznie. Na jego utrzymaniu pozostaje 13 - letni syn i bezrobotna żona. Z otrzymywanej kwoty Skarżący ponosi wszelkie miesięczne zobowiązania utrzymania mieszkania oraz siebie i rodziny. Skarżący oświadczył, że mimo wyższego wykształcenia z uwagi na bardzo zły stan zdrowia nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym majątku i dochodach wynika, że Skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną i synem (ur. w 2003 r.), posiada mieszkanie o powierzchni 48 m2 oraz domek wiejski na którym ustanowiona jest dożywotnia służebność dla siostry. Z oświadczenia wynika również, że żona Skarżącego jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i nie osiąga żadnych dochodów. Ponadto skarżący oświadczył, że koszty miesięcznego utrzymania mieszkania wynoszą około 850 zł, a resztę środków pochłania konieczne utrzymanie siebie i rodziny.

W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego o przedłożenie dodatkowych dokumentów i oświadczeń obrazujących sytuację majątkową, Skarżący przedłożył zeznania podatkowe, z których wynika, że w 2013 r. z tytułu emerytury osiągnął przychód w kwocie 48.252,94 zł, a w 2014 r. w kwocie 49.211,74 zł z przedstawionej natomiast decyzji ZUS o waloryzacji emerytury wynika, że od 1 marca 2015 r. wysokość do wypłaty emerytury wynosi. 1.375,33 zł. Ponadto Skarżący przedstawił wyliczenie miesięcznych wydatków, do których zaliczył: czynsz - 570,56 zł, energię elektryczną - 270,89 zł, multimedia - 73 zł, telefon komórkowy - 75,31 zł, gaz - 57,10 zł, leki - 250 zł, spłatę rat za telewizor - 202,30 zł, raty kredytu w kwotach 221,30 i 117,75 zł. Ponadto Skarżący posiada zadłużenie w uiszczaniu miesięcznych opłat tj. czynszu - zadłużenie wynosi 706,70 zł, multimedia - 73 zł, gazu - 174,20 zł oraz energii elektrycznej 270,89 zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Prawo to może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1 i 2). Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika.

W niniejszej sprawie Skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, gdyż wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Skarżący jest osobą schorowaną i utrzymuje siebie i rodzinę z emerytury uzyskiwanej w kwocie 1375,33 zł. Natomiast żona Skarżącego jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Miesięczne wydatki Skarżącego wynoszą około 1135 zł, jednakże kwota uzyskiwanego dochodu jest niewystarczająca bowiem Skarżący posiada zadłużenie w uiszczaniu miesięcznych opłat tj. czynszu - zadłużenie wynosi 706,70 zł, multimedia - 73 zł, gazu - 174,20 zł oraz energii elektrycznej 270,89 zł.

W związku z powyższym należy uznać, że Skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.