Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724054

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
II SA/Wa 1084/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) marca 2019 r. znak (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 19 kwietnia 2019 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) B. B. (zwany dalej: skarżący), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z (...) marca 2019 r. znak (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

Pismem z 29 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 29 maja 2019 r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ww. wezwanie Sądu prawidłowo doręczono skarżącemu 3 czerwca 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 16 akt sądowych).

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. Art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej, którą strona na wezwanie sądu winna była opłacić.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone skarżącemu 3 czerwca 2019 r., zatem ustawowy termin dla dokonania tej czynności upływał 10 czerwca 2019 r. Ponieważ w zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego, skargę należało odrzucić.

Mając na uwadze powołane okoliczności, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.