Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436719

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 r.
II SA/Wa 1082/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S.A. z siedziba w W. o wstrzymanie wykonania decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) marca 2013 r. o nr (...) w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2013 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał na skutek wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych przez Muzeum (...) w W. (dalej: Uczestnik) oraz A. S.A. z siedzibą w W. (dalej: Strona, Skarżąca) decyzję, którą zmienił swoją decyzję z dnia (...) października 2012 r., w następujący sposób: 1. uchylił ją w części dotyczącej umorzenia postępowania w zakresie przetwarzania przez Stronę danych osobowych; 2. nakazał Stronie udostępnienie Uczestnikowi danych osobowych w zakresie kodów pocztowych; 3. utrzymał w mocy decyzję w pozostałym zakresie, nakazując Stronie udostępnienie Uczestnikowi danych osobowych w zakresie adresów IP komputerów.

Od powyższej decyzji Strona wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, w której zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu tego wniosku Strona podniosła, że w przypadku rozstrzygnięcia sporu w niniejszej sprawie na korzyść Skarżącej, wykonanie zaskarżonej decyzji pociągnie za sobą nieodwracalne skutki, albowiem Uczestnik postępowania zdąży zapoznać się z przekazanymi informacjami i być może podejmie w oparciu o nie określone działania, a późniejsze nakazanie usunięcia danych udostępnionych Uczestnikowi nie zniweczy zaistniałego skutku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie przesądza bynajmniej o słuszności zarzutów skargi, powołana została do tymczasowej ochrony przed negatywnymi i nieodwracalnymi skutkami, jakie mogłaby dla strony wywołać taka decyzja, zanim zostanie zbadana przez sąd administracyjny pod kątem legalności.

W niniejszej sprawie spółka uprawdopodobniła istnienie niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jak słusznie wskazano, wykonanie decyzji i udostępnienie żądanych informacji jest czynnością nieodwracalną, a Uczestnik postępowania będzie mógł dysponować danymi przed zakończeniem postępowania sądowego, kontrolującego zgodność z prawem wydanego rozstrzygnięcia.

Powyższe twierdzenia znalazły swoje potwierdzenie w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in. we wskazywanym przez stronę postanowieniu z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. I OSK 1079/10, jak również w postanowieniach z dnia 21 listopada 2012 r. sygn. I OZ 850/12 oraz z dnia 18 sierpnia 2010 r. sygn. I OSK 1217/10.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.