Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856202

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 października 2013 r.
II SA/Wa 1073/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kwiecińska (spr.).

Sędziowie WSA: Eugeniusz Wasilewski, Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2013 r. sprawy ze skargi G. M. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu wniosku o zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal w ramach mieszkaniowego zasobu (...) postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej G. M. kwotę 300 (słownie: trzysta złotych) tytułem uiszczonego wpisu od odrzuconej skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Uchwałą nr (...) z dnia (...) marca 2013 r., wydaną na podstawie § 22 ust. 1 uchwały Rady (...) nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu (...), po rozpoznaniu wniosku G. M. o zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal w ramach mieszkaniowego zasobu (...), stwierdził brak swojej właściwości miejscowej do rozpatrzenia ww. wniosku G. M. i zwrócił złożony wniosek wnioskodawczyni.

Powyższa uchwała stała się przedmiotem skargi G. M. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżąca zarzuciła, że organ przyjął niezgodną z prawem formę rozstrzygnięcia jej wniosku (uchwałę zamiast decyzji), a nadto wydał rozstrzygnięcie nieodpowiadające treści żądania wniosku. W tym zakresie skarżąca wskazała, że we wniosku domagała się zamiany dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego na lokal równorzędny położony na terenie dzielnicy (...), tj. znajdujący się w obrębie nieruchomości, do której, jak zaznaczyła, ma uprawnienia jako właściciel.

W odpowiedzi na skargę, organ, reprezentowany przez adwokata, wniósł o jej oddalenie. Uzasadniając tak sformułowany wniosek procesowy, organ podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej uchwale.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) przewiduje możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwał podjętych przez organy gminy. Jak stanowi bowiem art. 101 ust. 1 tej ustawy, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Oczywistym również jest, że pojęcie organów gminy w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów ustawy o samorządzie gminnym odnosi się również do organów dzielnic m.st. Warszawy, co znajduje potwierdzenie w art. 5, art. 35 i art. 37 ustawy o samorządzie gminnym, jak też w art. 5, art. 6 i art. 11 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.). Co więcej, w art. 11 ust. 2 pkt 1 tej ostatniej ustawy w sposób jednoznaczny wśród zadań z zakresu działania dzielnicy wymieniono utrzymanie i eksploatację gminnych zasobów lokalowych.

Oznacza to zatem, że podmiot domagający się ochrony sądowoadministracyjnej może wnieść skargę również na akty organów dzielnicy, przy czym także i w tym przypadku muszą być spełnione warunki określone w art. 101 ust. 1 ustawy, tzn. przedmiotem skargi musi być uchwała podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w niniejszej sprawie zaskarżona uchwała nie została podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej. Uchwała ta została bowiem podjęta w sprawie zamiany lokali w ramach mieszkaniowego zasobu (...).

I tak, uchwałą tą Zarząd Dzielnicy (...) uznał się za niewłaściwy miejscowo do rozpatrzenia wniosku o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal w ramach opisanego zasobu mieszkaniowego. Oznacza to, że zaskarżona uchwała dotyczy materii unormowanej rozdziałem 4 uchwały Rady (...) nr (...) z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy zatytułowanym "Zamiana lokali". Kwestia zamiany lokali nie podlega, wbrew twierdzeniu skarżącej, kognicji sądów administracyjnych. Zamiana lokali stanowi bowiem, w ocenie Sądu, wykonywanie uprawnień właścicielskich przez jednostkę samorządu terytorialnego w stosunku do mienia stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy i co za tym idzie, jest sprawą o charakterze cywilnoprawnym. Zatem stwierdzenie braku właściwości miejscowej do załatwienia wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego również nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej.

W tej zaś sytuacji, skarga na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) w przedmiocie braku właściwości miejscowej do załatwienia wniosku o zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal w ramach mieszkaniowego zasobu (...) nie jest skargą wniesioną ani na akt prawa miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego, ani na akt organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie z zakresu administracji publicznej. Tym samym przedmiot skargi wykracza poza zakres przedmiotowy postępowania sądowoadministracyjnego wyznaczonego unormowaniem art. 3 § 2 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W konsekwencji, skarga wniesiona na tego rodzaju uchwałę nie podlega kontroli sądu administracyjnego i jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym orzekł, jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu, w pkt 2 sentencji, orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tejże ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.