Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826697

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2015 r.
II SA/Wa 1068/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Malicka po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku K. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. L. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: przyznać K. L. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

K. L. złożył w niniejszej sprawie wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Powyższy wniosek uzupełnił pismem z dnia 7 września 2015 r., dołączając kserokopie dokumentów poświadczających jego sytuację finansową oraz zdrowotną.

Podał, że jest osobą bezrobotną i chorą - pracy nie może podjąć z uwagi na stan zdrowia.

Wnioskodawca oświadczył, że posiada 4/6 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o powierzchni 37,9 m2, a ponadto nie ma majątku ani oszczędności.

Skarżący podał, że od syna - L. L. otrzymuje miesięcznie ok. 800-900 zł. Wyjaśnił, że chociaż syn mieszka razem z nim, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Jednocześnie oświadczył, że do jego stałych kosztów utrzymania zaliczają się: koszty czynszu - ok. 210 zł, koszty energii elektrycznej - 51 zł, koszt leków - średnio ok. 30 zł, koszt usługi internetowej - 29,50 zł, koszty doładowań pre-paid - ok. 10 zł, tj. łącznie 313,50 zł. Po odliczeniu powyższej kwoty, kwota jaka przypada na zakup jedzenia, kosmetyków i środków czystości to ok. 16,20 zł dziennie. Stwierdził, że w tej sytuacji brakuje mu pieniędzy na zakup butów i ubrań, nie może skorzystać z płatnych zabiegów rehabilitacyjnych, a zakup biletu komunikacji miejskiej jest dla niego znaczącym wydatkiem. Dlatego nie jest w stanie uiścić wpisu sądowego w kwocie 200 zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Stosownie do art. 245 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie częściowym i obejmować tylko zwolnienie od kosztów sądowych. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Analiza oświadczeń oraz kserokopii dokumentów, przedstawionych przez wnioskodawcę, pozwala stwierdzić, że jedyny dochód skarżącego stanowi pomoc otrzymywana od syna L., w wysokości 800-900 zł miesięcznie, którą skarżący przeznacza na swoje utrzymanie (na pokrycie stałych kosztów utrzymania, zakup jedzenia, kosmetyków i środków czystości). Ponadto z oświadczenia skarżącego wynika, że nie posiada on, oprócz 4/6 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,9 m2, żadnego majątku ani oszczędności.

Powyższe pozwala uznać, że wnioskodawca wykazał, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowego w niniejszej sprawie, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.