Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436718

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 r.
II SA/Wa 1064/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi W.N. na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W.N. pismem z dnia 25 kwietnia 2013 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia (...) marca 2013 r. o nr (...), dotyczącą odmowy prawa do nagrody jubileuszowej po 20 latach służby. Decyzja została zainteresowanemu doręczona w dniu 25 marca 2013 r. W.N. Złożył skargę za pośrednictwem poczty, nadając ją w dniu 26 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru, zaskarżona decyzja została doręczona Skarżącemu w dniu 25 marca 2013 r. W związku z powyższym termin do wniesienia skargi upływał w dniu 24 kwietnia 2013 r. Natomiast zgodnie ze skanem koperty, a także wydrukiem ze strony Poczty Polskiej dotyczącym śledzenia przesyłek, nadesłanymi przez organ przy piśmie z dnia 12 czerwca 2013 r. skarga z dnia 25 kwietnia 2013 r. została nadana na poczcie w dniu 26 kwietnia 2013 r., a więc po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia, wynoszącego 30 dni.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.