Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723536

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 września 2019 r.
II SA/Wa 1054/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na postanowienie Prezesa Rady Ministrów z dnia (...) marca 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 11 kwietnia 2019 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) W. S. (zwany dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Prezesa Rady Ministrów z (...) marca 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Postanowienie będące przedmiotem skargi, zawierające pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi, zostało prawidłowo doręczone skarżącemu 11 marca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej: p.p.s.a.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Trzydziestodniowy termin do złożenia skargi uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego (art. 53 § 4 zd. 1 p.p.s.a.).

W myśl natomiast z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Jak wynika z akt sprawy skarżąc y został prawidłowo pouczony o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. Zaskarżone postanowienie zostało skarżącemu doręczone 11 marca 2019 r., zatem termin do wniesienia skargi upływał 10 kwietnia 2019 r., natomiast skarga wniesiona została 11 kwietnia 2019 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a więc z jednodniowym uchybieniem terminu do dokonania tej czynności.

Ponieważ skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi, skargę należało odrzucić.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.