Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903085

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2011 r.
II SA/Wa 1054/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Dąbrowska Sędziowie WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska Ewa Kwiecińska (spr.) Protokolant referent stażysta Marcin Borkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2011 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.