Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826695

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
II SA/Wa 1029/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" Fundacji z siedzibą w (...) na decyzję (...) Kuratora Oświaty z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wykreślenia z ewidencji niepublicznych placówek postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2015 r. skarżąca Fundacja została wezwana do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - wymaganego wpisu od złożonej skargi w wysokości 200 zł. Jednocześnie została poinformowana o skutkach jego nieuiszczenia (k-13 akt).

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony stronie w dniu 15 lipca 2015 r. (k-18 akt).

Jak wynika z informacji z Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu, pomimo upływu wyznaczonego terminu, należny wpis sądowy od skargi nie został uiszczony (k-24 akt).

Zgodnie zatem z powołanym wyżej art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga jako nieopłacona podlega odrzuceniu. Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.