Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901386

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 września 2011 r.
II SA/Wa 1018/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski (spr.).

Sędziowie WSA: Przemysław Szustakiewicz Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2011 r. sprawy ze skargi T. T. na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.