Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2916785

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 listopada 2010 r.
II SA/Wa 1017/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sędziowie WSA: Andrzej Góraj, Anna Mierzejewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2010 r. sprawy ze skargi E. M. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.