Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981684

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1007/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Lipiński.

Sędziowie WSA: Danuta Kania Eugeniusz Wasilewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2016 r. sprawy ze skargi T. K. na orzeczenie Komendanta (...) Policji z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.