Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814685

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 października 2015 r.
II SA/Sz 998/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. C. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi B. C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

B. C. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) r. wymierzającą skarżącej karę pieniężną w wysokości (...) zł z tytułu urządzania gier poza kasynem gry na dwóch automatach (...)

W skardze B. C. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, wywodząc, że jej wykonanie spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Skarżąca zaznaczyła, że wysokość zobowiązania wynikającego z zaskarżonej decyzji wielokrotnie przewyższa osiągany przez nią dochód, ponadto nie posiada ona żadnych oszczędności umożliwiających uiszczenie wymierzonej kary. Do wniosku załączyła kserokopie PIT - 37, PIT - 36L i PIT/B za lata 2013 i 2014 oraz roczne obliczenie podatku przez organ rentowy PIT-40 A za rok 2013 i 2014 męża k.c.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Zatem warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w wyniku jej wykonania.

Sąd orzeka w kwestii wstrzymania wykonania decyzji na podstawie przytoczonych we wniosku okoliczności, uwzględniając indywidualny charakter każdej sprawy i możliwość wystąpienia dla skarżącego niebezpieczeństw, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a.

W ocenie Sądu sytuacja materialna strony wynikająca z załączonych dokumentów przemawia za uwzględnieniem wniosku. Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą, z której osiąga dochód w wysokości ok. (...) zł miesięcznie oraz otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości ok. (...) zł. Mąż otrzymuje świadczenie rentowe w wysokości ok. (...) zł miesięcznie.

W odniesieniu do uzyskiwanych dochodów, nie bez znaczenia pozostaje wysokość wymierzonej kary wynoszącej (...) zł, której uiszczenie mogłoby spowodować poważne następstwa jeśli chodzi o sytuację finansową skarżącej. To z kolei bez wątpienia odbiłoby się również na sytuacji materialnej rodziny skarżącej, zwłaszcza zważywszy na brak oszczędności umożliwiających uiszczenie tej kary. Powyższe świadczy o spełnieniu przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a.

Z wymienionych względów, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.