Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814681

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
II SA/Sz 992/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Gebel.

Sędziowie NSA: Stefan Kłosowski (spr.), Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. umorzyło postępowanie odwoławcze wszczęte wniesieniem przez E. P. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia (...) r. o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego do czasu uregulowania przez nią zaległości z tytułu należnego czynszu i opłat eksploatacyjnych.

Powodem umorzenia postępowania odwoławczego było nieusunięcie przez odwołującą się braku formalnego pisma w postaci jego podpisania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżąca podniosła, iż nie otrzymała wezwania do podpisania odwołania.

Pismem z dnia 30 marca 2015 r. skarżąca cofnęła ww. skargę oraz wniosła o umorzenie postępowania, wskazując, że "przywrócenie postępowania odwoławczego nie będzie już miało większego znaczenia".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie zostało wszczęte złożeniem przez skarżącą do organu niepodpisanego odwołania (pismo z dnia 27 lipca 2014 r.). Brak podpisu jest brakiem formalnym pisma, który strona na wezwanie organu winna usunąć. Organ w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wezwał skarżącą do usunięcia powyższego braku, jednakże skarżąca nie odebrała awizowanej do niej przesyłki i brak nie został usunięty.

W tej sytuacji organ odwoławczy, zgodnie z dyspozycją art. 64 ust. 2 k.p.a., pismo skarżącej pozostawił bez rozpoznania zaś postępowanie odwoławcze, wszczęte w wyniku wpłynięcia do organu tego pisma, w oparciu o art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. umorzył, jako bezprzedmiotowe Zważywszy, iż ani w odwołaniu, ani w skardze, skarżąca nie podniosła argumentów przeciwko skarżonej decyzji organu I instancji, cofnięcie przez nią wniesionej do Sądu skargi uznać należy za dopuszczalne w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

W takiej sytuacji cofnięcie skargi wiąże Sąd, czego konsekwencją jest umorzenie postępowania sądowego - zgodnie z dyspozycją art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.