II SA/Sz 961/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573462

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 października 2018 r. II SA/Sz 961/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu (...) r. sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. (...) - reprezentowana przez adwokata - wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia (...) r. wezwano pełnomocnika skarżącej spółki do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego od wniesionej skargi w wysokości (...) zł, złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu strony skarżącej przed sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi oraz nadesłanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania zostały doręczone w dniu (...) r.

W wyznaczonym terminie braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza sprawdzenie jej wymagań formalnych, w tym m.in. wykazanie przez pełnomocnika umocowania do działania w sprawie.

Zgodnie bowiem z art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W przypadku braków formalnych skargi, zgodnie z ww. art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skutkiem niewykonania wezwania jest odrzucenie skargi.

Ponadto, należy wskazać, że zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W sprawie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi, w tym uiszczenia wpisu sądowego od skargi, zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącej spółki (...) r. Tym samym 7-dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych upłynął (...) r. W zakreślonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd - na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. - skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.