Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570657

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 października 2018 r.
II SA/Sz 922/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. R. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda decyzją z dnia (...) r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) r. nr (...) zobowiązującą R. R. właściciela działki nr (...), położonej w obr. ewid. S. O. gm. M., do udostępnienia części tej nieruchomości w celu wykonania prac remontowo-konserwacyjnych związanych z wymianą uszkodzonego słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Powyższą decyzję R. R. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia 25 września 2018 r. R. R. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) złotych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca powyższe wezwanie, została doręczona stronie skarżącej w dniu 28 września 2018 r. (k. 30 akt sądowych).

Z informacji udzielonej przez oddział księgowości tut. Sądu wynika, że w dokumentach księgowych opłat sądowych nie ustalono wpłaty do przedmiotowej sprawy (vide: notatka urzędowa z dnia 24 października 2018 r.).

W przepisanym terminie i do dnia dzisiejszego skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wniesienie skargi w niniejszej sprawie podlegało obowiązkowi uiszczenia wpisu stałego. Wysokość wpisu została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Na mocy § 2 ust. 3 pkt 5 powyższego rozporządzenia wpis w powyższej sprawie wynosi (...) zł.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 powołanej ustawy.

Przesyłka sądowa zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego należnego od złożonej skargi, została doręczona stronie skarżącej w dniu 28 września 2018 r. Termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 5 października 2018 r. który to dzień nie był sobotą ani dniem wolnym od pracy, jednakże strona skarżąca w zakreślonym terminie nie uiściła wpisu od skargi.

Mając powyższe na uwadze, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.