Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892905

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 5 stycznia 2011 r.
II SA/Sz 894/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda.

Sędziowie: WSA Barbara Gebel (spr.), NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 5 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi T. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.