Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814158

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
II SA/Sz 858/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Bukowiecka-Kleczaj, Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi Ligi Ochrony Przyrody na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.- dalej k.p.a.), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. - dalej u.u.i.s.), § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), po rozpoznaniu odwołania Ligi Ochrony Przyrody Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Ś. z dnia (...)., znak: (...) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach geodezyjnych: R., S., D., G. w gminie Ś. wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (...)".

W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ odwoławczy podał, iż zaskarżoną decyzją Wójt Gminy Ś., działając w oparciu o przepisy art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 u.u.i.s., § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku Spółki A (dalej zwanej inwestorem) z dnia (...) r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach geodezyjnych: R., S., D., G., w gminie Ś. - (...) - ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując, że jego przedmiotem jest budowa 11 siłowni wiatrowych o łącznej mocy do 33 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a miejscem lokalizacji przedsięwzięcia jest gmina Ś., sołectwa: R., S., G., D.- nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym G. oznaczone działkami nr (...) oraz w obrębie geodezyjnym S. oznaczone działkami nr (...).

Do wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz kopię mapy ewidencyjnej z wypisami z rejestru gruntów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach terenów objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z jego ustaleniami dopuszczającymi lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Działki, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia, są niezabudowane, użytkowane rolniczo.

Dalej organ określił warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt II decyzji), wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1-14 u.u.i.s., w szczególności w projekcie budowlanym (pkt III decyzji) oraz inne wymogi w zakresie konieczności zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, odstępując jednocześnie od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, obowiązku wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania, obowiązku wykonania kompensacji przyrodniczej oraz przeprowadzenia analizy porealizacyjnej (pkt V decyzji).

Organ I instancji ustalił, że wnioskowana inwestycja jest zadaniem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (tekst jedn.: instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5), a tym samym zaliczona została do tzw. II grupy, dla której jest fakultatywna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska. Przepis ten znajduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu z mocy przepisu § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nakazującego stosować do postępowań wszczętych przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego przepisy dotychczasowe.

Postanowieniem z dnia (...)., Wójt Gminy Ś. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu. Dnia (...). Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko autorstwa Pracowni (...) - Analizy Środowiskowe, z którego wynika m.in., iż inwestycja polega na budowie 11 wież siłowni wiatrowych o mocy do 3MW, o wysokości wieży 150 m, maksymalnej średnicy wirnika turbiny do 100 m i maksymalnej całkowitej wysokości do 200 m.

W raporcie przeanalizowano również oddziaływanie planowanej inwestycji w trakcie jej funkcjonowania, stwierdzając, iż w trakcie eksploatacji Farmy Wiatrowej istnieje niewielkie zagrożenie dla wód podziemnych związanych z awarią lub też w czasie prac serwisowych związanych z wymianą oleju eksploatacyjnych w turbinach. Turbina wiatrowa stanowi zamkniętą szczelną konstrukcję, w związku z tym nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń na zewnątrz obiektu. Istnieje ryzyko wycieku oleju z transformatora stacji transformatorowej GPZ, jednak pod transformatorem standardowo znajduje się szczelna misa olejowa, co pozwoli uniknąć przedostania się zanieczyszczeń do gruntu.

Wody opadowe z obszaru stacji będą spływać do gruntu.

Eksploatacja projektowanej farmy wiatrowej nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gdyż w trakcie jej funkcjonowania nie jest emitowany żaden gaz cieplarniany ani też inny gazowy związek lub pierwiastek uważany za szkodliwy dla organizmów żywych. Nie są nadto produkowane pyły.

W trakcie eksploatacji (...) powstaną niewielkie ilości odpadów, których zagospodarowanie będzie odbywać się jak na etapie realizacji inwestycji.

Podczas eksploatacji planowanej inwestycji nastąpi emisja hałasu do środowiska. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez projektowane elektrownie wiatrowe na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB nie powinien przekroczyć 50,0 dB dla pory dnia i 40,0 dB dla pory nocy, natomiast dopuszczalny poziom hałasu na terenach zabudowy zagrodowej nie powinien przekroczyć 55,0 dB dla pory dnia i 45,0 dB dla pory nocy.

Została sporządzona analiza rozchodzenia się hałasu, z której wynika, iż zarówno w porze dnia, jak i nocy hałas emitowany na najbliższą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę zagrodową, maksymalnie przez wszystkie 11 elektrowni i wiatrowych, nie spowoduje przekroczenia powyższych norm.

Planowana inwestycja pociągać będzie za sobą emisję pól elektromagnetycznych. Podczas eksploatacji elektrowni źródłami pól elektromagnetycznych będą generatory prądu usytuowane w obrębie każdej elektrowni wiatrowej na wysokości około 100 m i transformatory zlokalizowane w podstawie wieży, urządzenia stacji transformatorowej oraz podziemne okablowanie - elektroenergetyczne. Biorąc pod uwagę odległość oraz zagospodarowanie przestrzenne omawianego terenu organ stwierdził, że na terenie inwestycji nie wystąpią pola elektromagnetyczne emitowane przez generatory prądu i okablowanie o natężeniu mogącym stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Oceniając zagrożenia i sposoby zapobiegania im organ pierwszej instancji uznał, iż przy dostosowaniu się przez Inwestora do nałożonych zaskarżoną decyzją obowiązków oddziaływanie inwestycji na jakość powietrza, emisję hałasu, wody gruntowe, gospodarowanie odpadami, oddziaływanie w zakresie pola elektromagnetycznego, migotania światła, nie będzie istotne dla środowiska.

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizację, szczególnej ocenie poddano wpływ planowanego przedsięwzięcia na florę i faunę, w tym na obszary Natura 2000.

Na podstawie przeprowadzonej przez autorów Raportu wizji terenowej, sporządzono inwentaryzację przyrodniczą miejsca realizacji inwestycji. Według jej wyników roślinność obszaru inwestycji składa się z pospolitych, synantropijnych zbiorowisk towarzyszących uprawom rolnym o zubożałej strukturze i mało zróżnicowanym składzie gatunkowym, bez cennych gatunków flory, co pozwala założyć, iż nawet ewentualne zniszczenie roślinności zlokalizowanej na analizowanym obszarze nie będzie istotne z punktu widzenia przyrodniczego. Porastające inwentaryzowany obszar drzewa nie tworzą siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, ani nie ma wśród nich egzemplarzy drzew stanowiących pomnik przyrody.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest także wykonanie infrastruktury towarzyszącej obejmującej budowę dróg dojazdowych, placów manewrowych, wybudowanie stacji elektroenergetycznej (110/SN kV GPO) i kablowej sieci elektroenergetycznej SN łączącej elektrownie ze stacją oraz kablowej sieci telekomunikacyjnej - sterowania i automatyki.

W Raporcie rozważono cztery warianty przedsięwzięcia, wariant zerowy "0" - niepodejmowania przedsięwzięcia, wariant "I" - proponowany przez Inwestora do realizacji, wariant "A" - wariant alternatywny - polegający na budowie 20 elektrowni wiatrowych, oraz wariant "B" -wariant alternatywny - polegający na budowie 13 elektrowni wiatrowych. Wskazane warianty były przedmiotem analizy m.in. pod kątem zagrożeń, jakie mogą spowodować dla walorów przyrodniczych, kulturowych, i środowiskowych, a także w zakresie zdrowia i życia człowieka, potencjalnego oddziaływania na faunę i florę. Biorąc powyższe aspekty pod uwagę Inwestor zdecydował się na realizację przedsięwzięcia w I. wariancie, tj. polegającym na posadowieniu 11 elektrowni wiatrowych, wiążącym się z mniejszą ingerencją w środowisko przyrodnicze, w szczególności w zakresie oddziaływania na sąsiadujące z terenem inwestycji obszary chronione Natura 2000. Posadowienie większej ilości elektrowni wiatrowych, w przewidywanych wariantach A i B wiązałoby się z koniecznością usytuowania wież w granicach obszaru Natura 2000 - ostoja ptasia (...)"(...)" (w. A), ewentualnie w obszarze newralgicznym dla ptaków i nietoperzy (w. B). Wariant wybrany przez Inwestora zakłada budowę elektrowni poza formami ochrony przyrody, poza obszarami cennymi przyrodniczo oraz poza obszarami stałego przebywania i żerowania gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000.

Według zapisów Raportu, na etapie budowy Farmy Wiatrowej jej oddziaływanie związane będzie z realizacją prac ziemnych dla stworzenia dróg dojazdowych i placów montażowych, wykonania fundamentów pod wieże siłowni wiatrowych, budowy stacji elektroenergetycznej oraz linii elektroenergetycznych. Prace te powodować będą ingerencję w środowisko gruntowo-wodne, dla zabezpieczenia którego zobowiązano Inwestora do wykorzystania do prac wyłącznie sprzętu sprawnego, celem wyeliminowania wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, przestrzegania reżimów technologicznych, do prowadzenia kontroli stanu technicznego sprzętu wykorzystywanego podczas realizacji planowanej inwestycji, do wykonania na czas budowy utwardzonych dróg i placów montażowych, które dodatkowo mają być wykonane na warstwie izolacyjnej nieprzepuszczalnej dla wody i substancji ropopochodnych.

Na etapie realizacji inwestycji wytwarzane będą odpady, w tym niebezpieczne.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed tego rodzaju oddziaływaniem, zobowiązano Inwestora, aby materiały pochodzące z budowy gromadzić w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarować je w sposób bezpieczny dla środowiska, poprzez ich przechowywanie w osobnych pojemnikach, ze wskazaniem, iż odpady niebezpieczne należy gromadzić w szczelnych pojemnikach usytuowanych na utwardzonym podłożu, aby uniemożliwić mieszanie się odpadów różnego rodzaju. Ponadto zobowiązano Inwestora do zapewnienia regularnego odbioru odpadów przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie urządzenia do gospodarowania odpadami.

Omawiany etap inwestycji, jak uzasadniono, spowoduje też zwiększoną emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wynikającą z ruchu pojazdów po nieutwardzonej nawierzchni. W celu ograniczenia czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza zobowiązano Inwestora do ograniczenia czasu pracy maszyn wykorzystywanych do realizacji inwestycji.

Nieznaczne uciążliwości dla mieszkańców okolicznych wsi mogą wystąpić podczas transportu materiałów i elementów, wywozu urobku z wykopów, z powodu hałasu, pylenia i spalin. Jednakże te oddziaływania będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu realizacji inwestycji.

Według Raportu, w - trakcie eksploatacji inwestycji nie nastąpi kumulowanie się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z pozostającymi w najbliższym jej sąsiedztwie: Farmą Wiatrową K. - położoną w odległości ok. 8 km, Farmą Wiatrową L. O. - położoną w odległości ok. 25 km, Farmą Wiatrową Z. - położoną w odległości ok. 30 km, Farmą Wiatrową - Ś. położoną w odległości ok. 15 km, Farmą Wiatrową -L. położoną w odległości ok. 12 km oraz projektowanymi: Farmą Wiatrową S. - położoną w odległości ok. 11 km oraz Farmą Wiatrową K. - położoną w odległości ok. 14 km W związku z dużymi odległościami pomiędzy Farmami nie wystąpi efekt kumulowania się oddziaływań na ptaki oraz nietoperze. Powstanie planowanej Farmy nie spowoduje znaczącego zmniejszenia się powierzchni chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk roślin oraz zwierząt, dla których utworzono najbliżej położone obszary ostoi siedliskowej Natura 2000, nie spowoduje znaczącego zmniejszenia powierzchni służącej gniazdowaniu, żerowaniu, odpoczynkowi i zimowaniu ptaków, ujętych na liście załącznika I Dyrektywy Ptasiej, Ponadto na obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia nie powstanie efekt bariery dla przelatujących ptaków ze względu na fakt, iż obserwowane przeloty odbywały się na wysokościach znajdujących się poza zasięgiem łopat pracujących wirników elektrowni (powyżej 150 m i poniżej 50 m). Na obszarze inwestycyjnym nie zaobserwowano tras migracji nietoperzy, dla których planowana Farma mogłaby stanowić barierę.

W Raporcie przeanalizowano również wpływ inwestycji na spójność i integralność obszarów Natura 2000, wskazując, iż realizacja inwestycji nie spowoduje uszczuplenia powierzchni siedlisk przyrodniczych ujętych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych obszarem Natura 2000, zmniejszenia się liczebności populacji, kurczenia się siedlisk niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszarów Natura 2000, ograniczenia zasięgu występowania gatunku, bezpośredniego zagrożenia dla gatunków ptaków, jakim jest rozbijanie się ptaków o śmigła elektrowni.

Kierując się zasadą przezorności zalecono przeprowadzenie porealizacyjnego monitoringu ptaków i ssaków, celem niezwłocznego podjęcia ewentualnych działań zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu inwestycji na otaczające środowisko przyrodnicze, a w szczególności na gatunki ptaków i nietoperzy, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000.

Dalej w uzasadnieniu decyzji organu I instancji przeanalizowano zawarte w Raporcie "Waloryzacji przyrodniczej gminy Ś.", wedle której przedmiotowe elektrownie wiatrowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu (OChK I), którego celem jest zachowanie walorów krajobrazowych i geomorfologicznych pradoliny pomorskiej na całej długości jej przebiegu przez gminę oraz doliny (...), stwierdzając, iż planowane przedsięwzięcie nie ingeruje w ww. formę ochrony przyrody, wobec jego usytuowania w odległości 100 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia, W ramach realizacji inwestycji nie zaplanowano wycinki drzew. Zastrzeżono jednak, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były ze szczególną ostrożnością, tak by nie spowodować uszkodzenia systemów korzeniowych, a wykopy w strefie korzeniowej drzew wykonywać ręcznie. W miejscu realizacji inwestycji, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania zbiorowisk oraz gatunków roślin przedstawiających wysokie wartości biocenotyczne, w związku z czym ewentualne zniszczenie roślinności zlokalizowanej na obszarze inwestycji nie będzie istotne z punktu widzenia przyrodniczego.

Na potrzeby planowanej inwestycji w latach 2006 - 2007 wykonano monitoring przedinwestycyjny obejmujący wszystkie okresy fenologiczne. Dodatkowo przeprowadzono monitoring gęsi w okresie od 15 października 2007 r. do 15 marca 2008 r. Monitoring strefy inwestycyjnej obejmował teren usytuowania Farmy Wiatrowej oraz tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie wokół planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych. W jego ramach przeprowadzono obserwacje awifauny i chiropterofauny, zarówno podczas migracji, żerowisk, jak i noclegowisk. W ramach monitoringu przeprowadzono także analizy uwzględniające wysokości przelotów poszczególnych gatunków ptaków i ssaków. Wyniki monitoringu wykazały, iż teren lokalizacji inwestycji nie pełni ważnej roli, jako żerowisko lub noclegowisko dla gatunków ptaków objętych ochroną na obszarze ostoi ptasiej (...)"Wybrzeże (...)". Stwierdzono wprawdzie gniazdowanie trzech gatunków z listy załącznika I Dyrektywy P., tj. derkacza, błotniaka stawowego i błotniaka zbożowego, jednak poza miejscami, w których posadowione zostaną elektrownie wiatrowe. Miejsce lokalizacji inwestycji nie jest ważnym obszarem na trasie przelotów wiosennych i jesiennych ptaków. Głównym migrantem są gęsi białoczelne, które migrowały szlakiem przebiegającym wzdłuż pradoliny (...), poza lokalizacją planowanych do posadowienia elektrowni wiatrowych. Migracje gęsi na pułapie 150 m nad powierzchnią ziemi odbywały się poza zasięgiem pracy wirnika planowanych do posadowienia wiatraków. Migracje gatunków ptaków, jak czajki, siewki, szpaki na pułapie od 50 m do 150 m nad powierzchnią ziemi odbywały się głównie poza obszarem bezpośrednio przeznaczonym pod planowaną inwestycję, tj.: wzdłuż pradoliny nad Łąkami (...). Analizowana inwestycja zlokalizowana będzie zatem poza głównymi ponadregionalnymi i regionalnymi szlakami migracyjnymi ptaków.

Zaobserwowano także, iż główne obszary koncentracji nietoperzy zlokalizowane są poza terenem inwestycyjnym, na obszarze kompleksów leśnych oddalonym minimalnie o ok. 300 m od miejsc wyznaczonych pod planowane wieże elektrowni wiatrowej.

Mając na uwadze wyniki powyższych badań i obserwacji stwierdzono, że eksploatacja Farmy Wiatrowej R. nie zakłóci funkcjonowania zlokalizowanego w jej pobliżu obszaru Natura 2000 ostoja ptasia (...)"Wybrzeże (...)".

W celu zminimalizowania wpływu realizacji oraz eksploatacji planowanej inwestycji na gatunki ptaków, które wykorzystują teren inwestycji jako dogodne miejsce rozrodu, zobowiązano Inwestora, aby prace związane z posadowieniem elektrowni wiatrowych rozpoczęte zostały poza sezonem lęgowym ptaków (tekst jedn.: poza okresem 1 marca do 31 sierpnia), po zbiorze plonów lub przed zasiewami, zakazując przy tym niszczenia miejsc lęgowych.

Monitoring wykazał nadto, iż na terenie planowanej inwestycji nie występują płazy i gady, gdyż brak jest bezodpływowych obniżeń terenu wypełnionych okresowo wodą, które mogłyby stanowić dogodne miejsce rozrodu i bytowania dla tych zwierząt.

Mając na uwadze powyższe, organ pierwszej instancji stwierdził, iż powstanie Farmy Wiatrowej R. nie zagrozi funkcjonowaniu ww. ostoi ptasiej. Pracująca Farma nie będzie znacząco pogarszała walorów siedliskowych tego terenu, a także nie będzie emitować zanieczyszczeń i innego rodzaju emisji, które odrębnie i w połączeniu z innymi inwestycjami będą rzutować na stan zachowania ostoi pełniącej funkcję, jako miejsce okresowego żerowania i bytowania gatunków ptaków Planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione postanowieniem z dnia (...) r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w S. oraz opinią sanitarną z dnia (...). przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K.

Warunki nałożone przez organy współdziałające, Wójt Gminy Ś. uwzględnił w zaskarżonej decyzji, za wyjątkiem punktu 4 opinii sanitarnej zakazującego stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, wobec zobowiązania Inwestora do przyjęcia w projekcie technologii i urządzeń technicznych przyjaznych środowisku.

Przed wydaniem decyzji, organ I instancji, podał do publicznej wiadomości informację o złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. Termin składania uwag i wniosków upłynął w dniu 31 sierpnia 2011 r. W ustalonym terminie do organu wpłynęły uwagi społeczeństwa, kwestionujące legalność usytuowania przedsięwzięcia w odległości mniejszej aniżeli 2 km od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, rzetelność przedłożonego w sprawie Raportu, wskazując na jego braki i nieścisłości, w szczególności w zakresie braku analizy wpływu przedsięwzięcia na istniejący w odległości 600 m park historyczny w S., park w G., trzy stawy otoczone drzewami i krzewami, stanowiącymi naturalną ostoję dla dzikiego ptactwa i nietoperzy jak też ich źródło wodopoju, brak przeprowadzenia badań chiropterologicznych zgodnie z wytycznymi, wskazując na występowanie w konkretnych budynkach gniazd nietoperzy. Zakwestionowano usytuowanie Farmy w odległości 600 m od miejscowości R., wskazując, iż w 2007 r. ustalono tę lokalizację w odległości 2 km, jak też zbyt bliską odległość lokalizacji inwestycji od obiektu sportowego orlik (ok. 200 m). Zarzucono brak informacji dotyczących wykorzystania konkretnych dróg podczas realizacji inwestycji, wskazując na jedyny możliwy dojazd z G. do R. drogą utwardzoną wykorzystywaną przez społeczność lokalną do wszelkiej komunikacji (ze szkołą, przychodnia, pracą, sklepem).

Wyrażono sprzeciw wobec zastosowania w ustaleniu poziomu hałasu skali A wyrażonej w decybelach (A), zamiast dB (lin), dB (C), lub dB (G); uwzględniających hałas pochodzący od dźwięków niskiej częstotliwości, w tym infradźwięków.

Postulowano zachowanie odległości przedsięwzięcia od majątku Państwa W., co najmniej 3 km, dochowania przez Wójta Gminy Ś. obietnicy usytuowania elektrowni w odległości nie bliższej niż 2 km od zabudowań najbliższej okolicy, zapewnienia nadzoru nad procesem decyzyjnym osoby kompetentnej, (którą upatrują w pracowniku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - (...)), ewentualnego wykupu nieruchomości.

Do organu pierwszej instancji wpłynęły też uwagi J. K. oraz A. i C. W., podnoszące brak wiarygodności Raportu oddziaływania na środowisko, wobec nieopatrzenia każdej ze stron podpisem i pieczęcią autora, luki w jego zawartości, uchybienia i złą metodykę badań wpływu przedsięwzięcia na nietoperze. W szczególności uwagi dotyczyły nieuwzględnienia zespołu parkowo - dworskiego w S., nieuwzględnienia wpływu inwestycji na pasiekę pszczelą, na zdrowie i warunki życia ludzi, na odbiorniki radiowo-telewizyjne, nieprzystosowanie odległości elektrowni wiatrowych od obszarów chronionych, brak decyzji o wyłączeniu gruntów lokalizacyjnych z produkcji rolniczej, brak opinii Towarzystwa na Rzecz Ziemi, brak badań geologicznych, brak wskazania, że inwestycja jest otoczona obszarami Natura 2000, nieuwzględnienia wymogów ustawy o ochronie przyrody, co do odległości przedsięwzięcia od obszarów Natura 2000, która winna wynosić, co najmniej 500 m, brak odniesienia do wytycznych Konserwatora Zabytków, błędną ocenę konfliktów społecznych, brak specjalistycznych wyliczeń emisji infradźwięków, jak też wpływu drgań na siedliska mieszkańców, brak opinii specjalistycznej na temat emisji pól elektromagnetycznych, niewłaściwe przyjęte dane do wyliczeń akustycznych.

Wnioskodawcy zarzucili nadto użycie w Raporcie sformułowań i twierdzeń ogólnikowych, nie popartych szczegółowymi analizami w odniesieniu do tej konkretnej inwestycji i miejsca jej sytuowania.

Organ pierwszej instancji uzupełnił postępowanie dowodowe o dodatkowe wyjaśnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mające usunąć wątpliwości społeczeństwa, co do zasadności realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Po ich uwzględnieniu organ pierwszej instancji stwierdził, iż Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 11 wież elektrowni wiatrowej w gminie Ś. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, autorstwa mgr inż. A. K. oraz mgr S. K., przedłożony w sprawie uwzględnia wymogi ustawowe, a przedstawiona tam analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została uzgodniona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w S. - właściwy organ z punktu widzenia wpływu przedsięwzięcia na chronione obszary Natura 2000. Badania wpływu farm wiatrowych na ptaki i nietoperze przeprowadzono zgodnie z wytycznymi, przy uwzględnieniu zalecanego zakresu badań, metodologii, częstotliwości prowadzenia monitoringów, a ich wyniki szczegółowo przedstawione w Raporcie. Objęte inwestycją tereny nie znajdują się w granicach żadnego z obszarów europejskiej sieci obszarów Natura 2000, a w najbliższym ich sąsiedztwie, w odległości 100 m usytuowany jest Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Wybrzeże (...)".

Obszary objęte lokalizacją inwestycji zostały ustalone w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, pozytywnie uzgodnione na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w S.

w zakresie wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz kulturowy oraz zaewidencjonowany zasób stanowisk archeologicznych, wobec czego uwagi przedłożone na etapie postępowania środowiskowego odnoszące się do nieuwzględnienia w ocenie oddziaływania na środowisko ujętych w rejestrze zabytków nieruchomości (park zabytkowy w S. i w G.) organ pierwszej instancji uznał za pozbawione podstaw, podnosząc dodatkowo, iż kwestionowany brak dotyczy zabytków pozostających poza rejonem lokalizacji przedsięwzięcia.

Za pozbawione podstaw uznał też organ pierwszej instancji zarzuty dotyczące odległości planowanej inwestycji od miejscowości R., podnosząc, iż postulat wyrażony na etapie uchwalania planu nie wiąże organu w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a jedynie ustalenia obowiązującego planu. Usytuowanie przedsięwzięcia jest zgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, w tym, w aspekcie emisji do środowiska mogących mieć wpływ na zdrowie i życie ludzi. Sąsiedztwo takich obiektów jak boisko sportowe także było przedmiotem analizy, a przeprowadzone w postępowaniu pomiary hałasu związane z planowanym przedsięwzięciem, wskazujące na dochowanie najbardziej rygorystycznych norm w odniesieniu do wskazanego obiektu, wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, potwierdziły słuszność założeń planu zagospodarowania przestrzennego co do braku wpływu przedsięwzięcia na wspomniany obiekt. Organ pierwszej instancji podkreślił, iż warunki planowanego przedsięwzięcia uzyskały aprobatę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. organu właściwego w zakresie ochrony higieny życia i zdrowia. Analiza akustyczna przedstawiona w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska uwzględniała wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, przyjętej metody pomiarów oraz dobrych praktyk, a wedle przepisów prawa poziom hałasu bada się jedynie dla dźwięków słyszalnych i przedstawia w skali A, wyrażonej w decybelach.

Wójt Gminy Ś. podkreślił, iż jako zobowiązany do reprezentowania obiektywnych interesów wszystkich mieszkańców gminy Ś., w oparciu o przedstawiony Raport, jak też obowiązujące przepisy, a nadto przy uwzględnieniu pozytywnych stanowisk organów współdziałających, uznał w całości zgłoszone zarzuty za bezzasadne.

Nie zyskał też aprobaty organu zarzut braku wskazania dróg obsługujących Farmę Wiatrową, wobec faktu, iż ten aspekt będzie szczegółowo badany w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.

Stwierdził też, że nie ma żadnych naukowych dowodów na to, iż farmy wiatrowe mają negatywny wpływ na pszczoły, a dotychczasowe doświadczenia pokazują, że bliskie usytuowanie elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie pasieki nie wpływa negatywnie na pszczoły.

W odniesieniu do zarzutów dotyczących wpływu przedsięwzięcia na krajobraz organ pierwszej instancji wskazał, iż w istocie planowane wieże z uwagi na swe rozmiary stanowić będą dominanty przestrzenne, jednakże ocena ich oddziaływania na krajobraz jest subiektywna, w dużej mierze zależna od aktualnych walorów krajobrazowych środowiska, którego elementem są istniejące już elektrownie wiatrowe.

Mając na uwadze fakt, że Raport, po uzupełnieniach, został przyjęty przez organy uzgadniające jako spełniający wymogi prawa, oraz uznając, że jest on zgodny z "Waloryzacją przyrodniczą Ś.", organ pierwszej instancji odmówił uznania zasadności zarzutów społeczeństwa oraz wydał wnioskodawcy wyżej omówioną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanego przedsięwzięcia.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła Liga Ochrony Przyrody, zarzucając organowi pierwszej instancji uwzględnienie wyłącznie wniosków Inwestora oraz ustaleń Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przy jednoczesnej negacji zastrzeżeń i sprzeciwu lokalnej społeczności oraz wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji, wobec wad formalnych uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego podstawę lokalizacji elektrowni, polegających na nie uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów III klasy bonitacyjnej o łącznej powierzchni 2,95 ha. Wskazano też, iż w Raporcie nie uwzględniono istniejących od lat gniazd bociana białego, dla których okoliczne pola i łąki winny być bezkolizyjnie dostępne podczas przelotów i żerowania. Kwestia ta, w ocenie odwołującego się, wymaga działania w porozumieniu z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.

W uzupełnieniu odwołania Liga Ochrony Przyrody pismem z dnia 14 czerwca 2012 r. poinformowała o złożeniu przez Wojewodę skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w gminie Świerzno, pod zarzutem naruszenia przy jej podejmowaniu przepisu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. wydało opisaną na wstępie decyzję. Odnosząc się do podniesionych w odwołaniu zarzutów SKO stwierdziło, iż podstawę wydania skarżonej decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. - zwaną też w dalszej części uzasadnienia "ustawą").

Stosownie do treści przepisu art, 59 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie ort. 63 ust. 1 tej ustawy. Z kolei, z mocy przepisu art. 63 ust. 1 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia powyższej oceny stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uwzględnieniu uwarunkowań określonych w punktach 1-3 tego przepisu. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się m.in. w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o. środowiskowych uwarunkowaniach (art. 61 ust. 1 pkt 1). Z mocy zaś przepisu art. 71 ust. 1 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, a jej uzyskanie jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ewentualnie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397ze zm.) przedsięwzięcie polegające na budowie farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Ś., składającej się z siłowni wiatrowych w ilości 11 sztuk i łącznej mocy do 33 MW, zakwalifikowane zostało jako mogące znacząco oddziaływać-na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenie raportu jest fakultatywny (§ 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia).

Postanowieniem z dnia (...)., znak: (...) Wójt Gminy Ś. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił jego zakres.

Planowane przedsięwzięcie w zakresie lokalizacji czyni zadość przepisowi art. 80 ust. 2 ustawy.

Przedłożony w sprawie wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w Gminie Świerzno, zatwierdzonego Uchwałą nr VIII/45/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w Gminie Świerzno, opublikowaną w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 115, poz. 2092, potwierdza, iż tereny obejmujące nieruchomości inwestycyjne przeznaczone zostały w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ś. pod lokalizację parku siłowni wiatrowych, jako oznaczone symbolem E/R - obszar lokalizacji 11 wież elektrowni wiatrowych (§ 7 pkt 1 uchwały), infrastruktury towarzyszącej i użytków rolnych, z zakazem zabudowy mieszkaniowej i przeznaczonej na pobyt stały ludzi (§ ust. 7 pkt 1 uchwały). W rozdziale 3 powołanej uchwały określono szczegółowe ustalenia dotyczące lokalizacji przedmiotu określonego w § 7 ust. 1, którym, jak wynika z przedstawionej w sprawie dokumentacji, planowane do usytuowania w tych obszarach wieże czynią zadość.

W ocenie Kolegium, poza ramy niniejszego postępowanie wykracza ocena zasadności lokalizacji inwestycji, dokonana planem zagospodarowania przestrzennego, a obowiązkiem organu w świetle przepisu art. 80 ust. 2 ustawy jest ocena zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który, o ile obowiązuje, wiąże organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na dzień orzekania przez organ odwoławczy kwestionowana uchwała pozostaje w mocy prawnej, a sam fakt poddania pod ocenę Sądu legalności jej podjęcia nie odbiera jej waloru obowiązującej w systemie prawnym i wiążącej na zewnątrz, do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Sąd skargi na powyższą uchwałę. Z tego powodu Kolegium zobligowane jest do uwzględnienia zapisów uchwały Rady Gminy Ś. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych R., S., D., G. w Gminie Ś., dopuszczających lokalizację elektrowni wiatrowej w granicach terenów wskazanych przez Inwestora, jak też ustalających szczegółowe warunki ich zagospodarowania i wykorzystania, którym to planowana inwestycja czyni zadość.

W obliczu powyższego zarzutów odwołania nie można uznać za zasadne.

Nie zyskuje nadto aprobaty organu odwoławczego zarzut nieuwzględnienia w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko istniejących gniazd bociana białego, dla którego okoliczne pola i łąki winny być bezkolizyjnie dostępne podczas przelotów i żerowania.

Podstawą ustaleń faktycznych w zaskarżonej decyzji i określonych w ślad za nimi warunków realizacji przedsięwzięcia jest Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie 11 elektrowni wiatrowych w Gminie Ś. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na środowisko opracowany przez mgr inż. A. K. oraz mgr S. K., przedłożony przez Inwestora w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowienia Wójta Gminy Ś. z dnia (...)., stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres raportu dla wszelkich przedsięwzięć określony jest w art. 66 ust. 1 u.u.i.s. Organ stwierdzający obowiązek sporządzenia raportu nie wyszedł poza zakres powołanego przepisu, wskazując wszystkie jego niezbędne wymogi.

Ustawa nie precyzuje jakie kryteria i jakie uwarunkowania należy wziąć pod uwagę przy ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Obszarem tym są wedle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy obszary, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy. Według definicji ustawowej sformułowanej w art. 3 ust. 1 pkt 7 u.u.i.s., przez ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 rozumie się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczoną do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, oceną zaś oddziaływania na środowisko, sformułowaną w art. 3 ust. 1 pkt 8 jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

a)

weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b)

uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

c)

zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Powołana definicja wyznacza ramy terytorialnego zasięgu badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Naturą 2000, jak też jego zakresu przedmiotowego, uwzględniającego konkretne obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk (art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) oraz gatunki ptaków objętych tą ochroną.

W rozdziale 3 tytule 3.3. Fauna obszaru planowanej inwestycji, punkcie 3.3.1 Awifauna, autorzy Raportu wskazali za podstawę ustaleń Raportu w zakresie składu awifauny terenu planowanej inwestycji "Waloryzację przyrodniczą gminy Ś." z roku 2001, "Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar planowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości R. gmina Ś." oraz "prognozę oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: R., S., D., G. w gminie Ś." z 2009 r. Za najpełniejszy obraz aktualnego stanu awifauny opisywanego obszaru uznano raport końcowy "Ocena potencjalnego oddziaływania projektowanego parku elektrowni wiatrowych R. na ptaki - wyniki monitoringu rocznego" (Kościów R., Szczecin 2008) oraz "Raport monitoringu zimowania i wędrówek gęsi Anser na terenie (...)5 z okresu od 15 października 2007 r. do 15 marca 2008 r." Kościów R., 2008). Powyższe opracowania powstały w oparciu o analizę wyników monitoringu awifauny wykonanego na zlecenie Inwestora w granicach obszaru przewidzianego pod lokalizację wież oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Monitoring roczny na obszarze planowanej inwestycji i w jego sąsiedztwie przeprowadzono w okresie od dnia 15 sierpnia 2006 do 15 sierpnia 2007 r., natomiast dodatkowe badania na przedmiotowym obszarze miały miejsce w okresie od 15 października 2007 r. do 15 marca 2008 r. Celem badań była ocena znaczenia obszaru przeznaczonego pod inwestycję dla ptaków oraz określenia funkcji tego obszaru.

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wyznaczonego pod inwestycję położony jest Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Wybrzeże (...)" ((...)), otaczający teren przeznaczony pod planowaną elektrownię wiatrową od północy, zachodu i południa w odległości minimum 100 m od miejsc lokalizacji wież wiatrowych. W granicach tej ostoi stwierdzono kilkadziesiąt, gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG i co najmniej 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (PCK). Autorzy Raportu wskazali na występowanie w stosunkowo wysokim zagęszczeniu na omawianym obszarze takich gatunków jak m. in. bocian biały, derkacz i wodniczka. jednakże nie zaobserwowali ich gniazd bezpośrednio na terenie lokalizacji wież wiatrowych, wywodząc z tego brak wpływu planowanej elektrowni na przedmiot i cel ochrony tego obszaru.

Zakwestionowany dokument stanowi przedmiot weryfikacji organów administracji publicznej według kryteriów wewnętrznej spójności, jasności, staranności i logiki wniosków, nie zaś pod kątem trafności oceny określonych zjawisk i zdarzeń wymagających wykwalifikowanej wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia w określonej dziedzinie, a niezbędnej dla rozstrzygnięcia o istocie rzeczy poddanych tej ocenie. W tym zakresie, z woli ustawodawcy, postępowanie za podstawę faktyczną swego rozstrzygnięcia ma dokument przedstawiający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jakim jest analizowany Raport.

Dokonując tej oceny Kolegium uznało, iż przedstawiony w sprawie Raport stanowi wiarygodną podstawę analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Dokonana przez autorów opracowania analiza oddziaływania inwestycji na środowisko we wszelkich jego aspektach, przy uwzględnieniu każdej z faz przedsięwzięcia, jest wyczerpująca i wnikliwa, oparta na badaniach przeprowadzonych przez autorów Raportu w ramach monitoringu przedinwestycyjnego, jak też wykorzystująca wyniki badań i analiz zgromadzonych w gminie Ś. Powoływanie się przez odwołujących na bliżej nieokreślone informacje, bez jakiegokolwiek ich uprawdopodobnienia, nie może zasadnie obalać twierdzeń Raportu.

Wobec braku przedłożenia jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego słuszność stawianych w odwołaniu zarzutów, Kolegium podkreśliło, iż kryteria oceny Raportu pod kątem jego dopuszczalności jako podstawy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowią przepisy art. 66 ust. 1 ustawy. Przy braku podstaw do zakwestionowania jego rzetelności nie ma uzasadnienia dla pozbawienia go waloru podstawy faktycznej zaskarżonej decyzji.

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym wyrażany jest pogląd, iż zakwestionowanie treści merytorycznej Raportu mogłoby skutecznie nastąpić w innym Raporcie przedłożonym w sprawie dokonującym szczegółowej analizy zagadnień, których zarzuty dotyczą. Wyrazem powyższego jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2009 r., II OSK 383/08 wskazujący, iż cyt.: "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ma charakter dokumentu prywatnego inwestora, będącego dowodem w postępowaniu administracyjnym. Raport oceniany jest przez organ wydający decyzję określającą uwarunkowania środowiskowe, a uczestnicy postępowania mają możliwość zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących tego dowodu. Zastrzeżenia te jednak nie mogą być gołosłowne lecz powinny być poparte np. ekspertyzą, która w sposób udokumentowany wskazuje wady raportu. (...)."

Liga Ochrony Przyrody nie przedstawiła jakichkolwiek wiarygodnych podstaw swych twierdzeń, ograniczając się do gołosłownego podważania ustaleń Raportu.

Omawiany Raport był też przedmiotem oceny organu współdziałającego w ramach określonych w przepisie art. 77 ust. 1 pkt i 2 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jakim pozostaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w S., wyspecjalizowany i ustawowo - z mocy przepisu art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) -upoważniony organ nadzoru nad obszarami Natura 2000, który nie dostrzegł braków ani zagrożeń eksponowanych przez odwołującą się Ligę Ochrony Przyrody i w postanowieniu z dnia (...)., znak: (...) uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przy spełnieniu narzuconych w postanowieniu uzgadniającym inwestycję warunkach.

Analizowane uzgodnienie warunków przedsięwzięcia jest wiążące dla organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co potwierdzone zostało w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 października 2001 r., sygn. akt II SA/Ke 308/07.

Zaakceptowane i nałożone zaskarżoną decyzją rygory w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego mają ograniczyć sposób oddziaływania nań przedmiotowego przedsięwzięcia.

W świetle przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)"Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

1)

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2)

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

3)

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami."

Powyższy przepis nie zabrania realizacji przedsięwzięć, których negatywne oddziaływanie niewątpliwie nastąpi, ale nie w stopniu znaczącym. Autorzy Raportu dowiedli, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w S. potwierdził, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na poddane ocenie w niniejszym postępowaniu obszary Natura 2000, dając przyzwolenie Inwestorowi na jego realizację.

Stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ pierwszej instancji, mocą przepisu art. 79 ust. 1 ustawy, nadał postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia charakter postępowania z udziałem społeczeństwa.

W realizacji powyższego nakazu, skonkretyzowanego w przepisie art. 33 ust. 1 ustawy Wójt Gminy Ś. podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia środowisko, wyznaczając jednocześnie 21 dniowy termin składania uwag i wniosków, liczony od dnia 10 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2011 r. W ustalonym terminie wpłynęły zastrzeżenia społeczeństwa kwestionującego legalność i zasadność realizacji przedsięwzięcia w określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego granicach przestrzennych, a nadto błędy i braki Raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Odnosząc się do nich organ I instancji wskazał, iż z przedłożonego w sprawie Raportu wynika, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji ograniczy się do emisji hałasu.

Otoczenie terenu inwestycji to w przeważającej części tereny gospodarcze, rolnicze z zabudową zagrodową mieszkaniową, także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny związane ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży.

W miejscowościach:

- S. - najbliższa turbina wiatrowa znajduje w odległości około 640 m od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, najbliższa zabudowa zagrodowa oddalona jest o około 630 m,

- R. - najbliższa turbina wiatrowa znajduje w odległości około 612 m od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, najbliższa zabudowa zagrodowa oddalona jest o około 610 m,

- G. - najbliższa turbina wiatrowa znajduje iv odległości około 1020 m od zabudowy związanej ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży, najbliższa zabudowa zagrodowa oddalona jest o około 615 m.

Obliczenia poziomu hałasu przeprowadzone osobno dla trybu pracy farmy wiatrowej w dzień i w nocy. Analiza wykazała, że poziom równoważnego dźwięku "A" na granicy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne w porze dnia (6:00-22:00) wynosi od 35,1 dB (A) do 42 dB (A), w porze nocy (22:00-6:00) od 33,4 dB (A) do 38,4 dB (A).

W przypadku zabudowy zagrodowej z wielorodzinnej maksymalny poziom hałasu w porze dnia wyniósł od 39,2 dB (A) do 41,6 dB (A) a w porze nocy od 35,8 dB (A) do 37,8 dB (A).

W oparciu o przeprowadzone badania autorzy Raportu wywiedli, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na warunki akustyczne w miejscowości R., S. i G. i może pracować bez ograniczeń w porze dnia a w porze nocy przy zastosowaniu działań minimalizujących, tzw. wyciszeń niektórych turbin.

Kolegium powołało się również na przepis art. 112a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym - ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o wskaźnikach hałasu, rozumie się przez to parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB), w tym:

2)

wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:

a) LAeg D - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.6.00 do godz. 22.00),

b) LAeg N - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)."

Z powołanego przepisu wynika zatem, iż dla ustalenia poziomu hałasu w środowisku w postępowaniach zmierzających do ustalenia warunków korzystania ze środowiska, jako wskaźnik hałasu przyjmuje się parametry określone poziomem dźwięku A, wyrażonym w decybelach.

Nie znajduje też uzasadnienia zarzut oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie infradźwięków. Jakkolwiek autorzy Raportu wskazują, iż turbiny wiatrowe emitują infradźwięki, jednakże ich poziom leży dużo poniżej wartości, które szkodzą zdrowiu. Turbiny wiatrowe nie generują też wibracji, które mogłyby być odczuwalnymi przez ludzi i zwierzęta (str. 60-62 Raportu).

Wpływ inwestycji na nietoperze oceniony został na podstawie monitoringu przeprowadzonego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2009 r., którego wyniki przedstawiono w opracowaniu "Monitoring nietoperzy na obszarze projektowanej lokalizacji Parku Elektrowni Wiatrowych - R. i obszarach sąsiadujących z farmą wiatrową" (Kościów R., 2009), a opisany na str. 70-73 Raportu. Z jego wniosków wynika, że nietoperze, które zaobserwowano na terenie obszaru badań należą do gatunków pospolitych w kraju, a także do gatunków niezagrożonych, najczęściej mniej lub bardziej synantropijnych, bioróżnorodność chiropterofauny oraz ich liczebność jest zdecydowanie wyższa poza terenem inwestycji, niż na terenie projektowanej FW R., gdzie w zasadzie nie wykryto nietoperzy. Planowana lokalizacja elektrowni wiatrowych na obszarze FW R. jest zgodna z odległościami wskazywanymi przez EUROBATS (50 m od struktur ważnych dla nietoperzy) oraz z Tymczasowymi Wytycznymi Dotyczącymi Oceny Oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (200 m od lasu).

Podnoszone w powyższym zakresie zarzuty społeczeństwa, nie poparte jakimikolwiek wiarygodnymi ekspertyzami, nie znalazły zatem uznania organu odwoławczego.

Resumując powyższe ustalenia i oceny Kolegium stwierdza, iż w świetle art. 80 ust. 1 ustawy właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

1)

wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;

2)

ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

3)

wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;

4)

wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Zważywszy na potrzebę rozwoju energetyki wiatrowej, jako jednego z kilku kierunków źródeł pozyskania energii odnawialnej, propagowaną w Programie ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego, biorąc pod uwagę zobowiązania Polski w zakresie wspólnej polityki ekologicznej Unii Europejskiej, dobre dla jej rozwoju warunki w Gminie Ś., zgodność lokalizacji zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającym powyższe dokumenty, usytuowanie przedsięwzięcia pozą granicami obszaru Natura 2000, wreszcie jego minimalny wpływ na dobra chronione, uznać należało, że istnieją podstawy do wyrażenia zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia przez określenie jego środowiskowych uwarunkowań.

Powyższą decyzję Liga Ochrony Przyrody zaskarżyła skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S.

Podniesiono w niej, że decyzja organu pierwszej instancji (Wójta Gminy Ś.) została wydana na podstawie uchwały nr VIIl/45/20I2 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2011 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Sulikowo, Rybice, Gostyń i Dąbrowa, podjętej niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 2004 r.). Sprawa ta jest przedmiotem postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie (sygn. akt II SA/Sz-710/12) w wyniku skargi wniesionej przez Wojewodę. Wobec powyższego Liga Ochrony Przyrody, jako organizacja pożytku publicznego, mając na uwadze zachowanie w możliwie nienaruszonym stanie środowiska przyrodniczego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 88 z późniejszymi zmianami), wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji SKO.

Powyższą skargę uzupełniono pismem z dnia (...) r., w którym wskazano na następujące - zdaniem strony skarżącej-nieprawidłowości formalno-prawne oraz uchybienia w dotychczasowym postępowaniu organu:

* brak przestrzegania wytycznych uchwały Nr XV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r., zalecającej lokalizację zespołów elektrowni wiatrowych w odległości od budynków zabudowy mieszkalnej minimum 1000 m, podczas gdy w tym przypadku odległość ta, wg. przyjętego raportu, w obrębach geodezyjnych S. wynosi 640 m, a w R. 610 m przy wysokości wież nośnych wraz z wirnikiem 200 m i usytuowaniu ich w zbyt małej odległości (ok. 50 m) od ruchliwej drogi powiatowej K. - P. (jest to również sprzeczne z wytycznymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane);

* pominięcie w raporcie Pracowni (...), sporządzonym na zlecenie i potrzeby Inwestora, faktu istniejących oraz zasiedlonych od lat we wszystkich odnośnych obrębach geodezyjnych gniazd podlegającego ochronie prawnej bociana białego, dla którego okoliczne użytki rolne winny być bezkolizyjnie, dostępne również podczas wiosenno - letnich lęgów. Sprawy tej nie konsultowano z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (05-270 (...));

* pominięcie (brak uwzględnienia) opinii prof. T. S. - Kierownika Oddziału Pszczelarstwa w P., przekazanej C. W., właścicielowi pasieki znajdującej się w bliskim sąsiedztwie projektowanej farmy wiatrowej na terenie obrębu geodezyjnego S.

Powyższe - zdaniem skarżącego - wskazuje na konieczność podjęcia działań ograniczających budowę nadmiernej ilości elektrowni wiatrowych w województwie, co uzasadnia konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji SKO, a tym samym zawieszenia realizacji decyzji Wójta Gminy Ś.

Na poparcie swego stanowiska skarżący przedłożył stanowisko Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w S. (organu opiniodawczo - doradczego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska).

Poza tym okolicznością uzasadniającą skargę jest stanowisko Prezydenta RP, który podczas debaty na konferencji "Nowe źródła energii - jako energia dla Polski" zaproponował wprowadzenie moratorium na wydawanie decyzji dotyczących nowych farm wiatrowych do czasu uchwalenia przez Sejm RP ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Odpowiadając na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

O oddalenie skargi wniósł także uczestnik postępowania, tj. inwestor - PGE - Energia Natury (...), szczegółowo ustosunkowując się do podnoszonych w skardze zarzutów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) oraz art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej "p.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, a więc prawidłowości zastosowania przez organy administracji publicznej przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni.

Uwzględnienie skargi powodujące eliminację zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego następuje tylko w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych wad w przeprowadzonym postępowaniu, które miały lub mogły mieć wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Dodać należy, że zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany z zarzutami i wnioskami skargi.

Przystępując do rozpoznania sprawy stwierdzić należy, iż skarżąca Liga Ochrony Przyrody - (LOP) jako podstawowy podniosła zarzut uchybień popełnionych w toku procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz konieczność oczekiwania na rozstrzygnięcie w toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie postępowaniu pod sygnaturą II SA/Sz 710/12 ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2011 r. nr VIII/45/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w Gminie Świerzno. W tej kwestii należy zatem stwierdzić, iż w dniu 5 października 2012 r. ww. sprawa zakończyła się wyrokiem oddalającym skargę Wojewody. Zapadłe w powyższej sprawie orzeczenie oznacza, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym posadowiona ma być przedmiotowa farma elektrowni wiatrowych, dla której ustalono środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, nie jest obarczony wadami prawnymi. Powyższy wyrok jest prawomocny, tym samym zarzut strony skarżącej wskazujący na konieczność wzruszenia postępowania administracyjnego, na mocy którego została wydana zaskarżona decyzja ze względu na nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest chybiony.

Należy też wskazać, iż lokalizacja inwestycji, dokonana planem zagospodarowania przestrzennego, w świetle art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wiąże organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dokonując stosownej oceny SKO zasadnie stwierdziło, iż powyższa zgodność zachodzi, albowiem tereny objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ś. pod lokalizację farmy siłowni wiatrowych. Kwestia tej zgodności jest zatem oczywista.

Również pozostałe zarzuty LOP dotyczące Raportu oddziaływania na środowisko uznać należy za bezpodstawne i nieuzasadnione. Sprowadzają się one do polemiki z twierdzeniami zawartymi w Raporcie, przy czym strona skarżąca nie przedstawiła żadnych wiarygodnych dowodów, podważających złożony w postępowaniu o wydanie decyzji Raport. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie o sygn. akt II OSK 383/08: "Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma charakter dokumentu prywatnego inwestora, będącego dowodem w postępowaniu administracyjnym. Raport oceniany jest przez organ wydający decyzję określającą uwarunkowania środowiskowe, a uczestnicy postępowania mają możliwość zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących tego dowodu. Zastrzeżenia te jednak nie mogą być gołosłowne lecz powinny być poparte np. ekspertyzą, która w sposób udokumentowany wskazuje wady raportu". Na powyższe zwróciło również uwagę SKO podczas oceny prawidłowości wydania decyzji przez Wójta Gminy Ś. Dokonując bardzo szczegółowej analizy Raportu SKO uznało, iż stanowi on wiarygodną podstawę analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Analizując treść zaskarżonej decyzji stwierdzić należy, iż dokonana przez SKO w oparciu o ww. Raport analiza oddziaływania inwestycji na środowisko we wszystkich jego aspektach, przy uwzględnieniu każdej z faz przedsięwzięcia, jest wnikliwa i wyczerpująca. Została ona oparta na badaniach przeprowadzonych przez autorów Raportu w ramach monitoringu przedinwestycyjnego, przy wykorzystaniu badań i analiz zgromadzonych w gminie Ś. Powoływanie się zatem przez stronę skarżącą na ogólne informacje i subiektywne przekonanie nie może stanowić podstawy do zakwestionowania przedstawionego przez Inwestora Raportu, zawierającego bardzo obszerną, wnikliwą i wszechstronną ocenę oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. Oceny tej nie może również zakwestionować, przedstawiona również jako prywatny dokument, opinia prof. T. S. o szkodliwości wiatraków dla stacjonującej w pobliżu pasieki pszczelej. Opinii tej w żadnym razie nie można uznać za przeciwdowód dla Raportu o oddziaływaniu przedmiotowej decyzji na środowisko.

Do kwestii tej zresztą organ odwoławczy trafnie się ustosunkował i ocenę tę Sąd podziela.

Należy też podkreślić, iż przedłożony przez Spółkę Raport zgodny jest z zakresem, określonym przez Wójta Gminy Ś. na mocy postanowienia z dnia (...) r. (znak nr (...)). Przy wydawaniu powyższego postanowienia Wójt, wypełniając nałożone na niego na mocy obowiązujących przepisów obowiązki, wziął pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w S., przedłożoną na mocy postanowienia z dnia (...) r. (znak: (...)), w której organ ten stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres tego raportu. Dodatkowo, po sporządzeniu Raportu, RDOŚ pozytywnie zaopiniował postanowieniem z dnia (...) r. (znak: (...)) realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie FW R.

Odnosząc się do podniesionych w skardze zarzutu niezgodności zaskarżonej decyzji ze stanowiskiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w S. z dnia (...) r., dotyczącym rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie (załączonym do skargi), wskazać należy, iż Regionalna Rada Ochrony Przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym RDOŚ, a wydawane przez ten podmiot opinie, oceny i wnioski nie są ani dla RDOŚ, ani tym bardziej dla organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, wiążące. W toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organem współdziałającym jest RDOŚ, a nie Regionalna Rada Ochrony Przyrody. Udział RDOŚ w ww. postępowaniu zgodny był z obowiązującymi przepisami i skutkował wydaniem przez RDOŚ postanowień, o których mowa powyżej, wskazujących, że realizacja przedsięwzięcia jest możliwa.

Natomiast w kwestii wpływu na niniejsze postępowanie zaleceń wynikających z Uchwały nr XLV/530/10 z dnia 19 października 2010 r. Sejmiku Województwa, na które strona skarżąca również się powołuje dla poparcia swego stanowiska, stwierdzić należy, iż przedmiotowy zarzut dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do której to kwestii Sąd odniósł się powyżej. Poza tym ustalenia i zalecenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa nie są wiążące przy uchwalaniu miejscowych planów gminy, na co też jednoznacznie wskazano w Uchwale nr XLV/530/10 z dnia 19 października 2010 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Również trwający proces legislacyjny, zmierzający do uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii, nie może mieć wpływu na ważność decyzji administracyjnych podjętych w przeszłości zgodnie z obowiązującymi w dniu ich wydania przepisami, chyba że ustawa będzie zawierać wyjątki od ww. zasady.

Jak wyżej wskazano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Z wyższych regulacji oraz z dyspozycji przepisów art. 81 u.u.i.s. wynika, że ustawodawca określił precyzyjnie katalog okoliczności uzasadniających odmowę zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zatem odmówić jedynie w razie:

1.

niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2),

2.

odmowy uzgodnienia warunków realizacji bądź wydania negatywnej opinii, przez organy o których swa w art. 77 ust. 1 ustawy,

3.

braku zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie 181 ust. 1 ustawy),

4.

gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i brak jest rozwiązań alternatywnych (art. 81 ust. 2 ustawy).

Wskazane wyżej przesłanki i okoliczności nie zachodzą. Lokalizacja przedmiotowej farmy wiatrowej jest zgodna z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i nie zachodzą żadne inne wskazane wyżej okoliczności uzasadniające - w świetle powyższych przepisów - odmowę wydania decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji.

W tej sytuacji uznać należało, iż skarga nie znajduje uzasadnionych podstaw wobec czego podlega oddaleniu - zgodnie z dyspozycją art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.