Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 754962

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
II SA/Sz 825/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Tomaszewska (spr.).

Sędziowie: NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska, WSA Arkadiusz Windak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi M. B. na Burmistrza W. w przedmiocie wymierzenia grzywny oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) r. (sygn. akt II SAB/Sz 142/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie ze skargi M. B. na bezczynność Burmistrza W. w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego na drodze gminnej - zobowiązał Burmistrza W. do załatwienia wniosku M. B. z dnia (...) r. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia akt sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem.

W dniu (...) r. M. B. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na niewykonanie tego wyroku, żądając jednocześnie na podstawie art. 154 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - wymierzenia Burmistrzowi W. grzywny za niewykonanie wyroku sądu.

W uzasadnieniu skargi M. B. podniósł, że w (...) r. złożył skargę do Urzędu Miejskiego w W. dotyczącą samowolnej zmiany przez osobę trzecią (G. R.) położenia punktów geodezyjnych oraz ukształtowania drogi gminnej (ulicy D.) w R.P., polegającej na nawiezieniu pisaku i gruzu na tę drogę oraz na przyległe należące do niego pole, uniemożliwiając wjazd na pole i pogarszając warunki uprawy.

Do dnia dzisiejszego piach i gruz zalega na drodze, a utworzona skarpa o wysokości ok. (...) cm ulega obsypywaniu, co zmusza stronę do usuwania piasku, utrudnia uprawę ziemi i wjazd na pole. W związku z brakiem działań ze strony organu, w dniu (...) r. złożył skargę do Rady Miejskiej w W., którą Rada uznała za uzasadnioną, lecz działania Burmistrza W. nie prowadziły do załatwienia sprawy.

Dlatego wniósł skargę do sądu administracyjnego na bezczynność Burmistrza W. Burmistrz w piśmie z dnia (...). skierowanym do sądu administracyjnego uznał skargę w całości i wyjaśnił, że zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji administracyjnej zobowiązującej G. R. do przywrócenia drogi do stanu poprzedniego. Decyzja taka nie została jednak wydana.

Skarżący podniósł, że w dniu (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok nakazujący zajęcie się sprawą w przedmiocie przywrócenia drogi do stanu poprzedniego.

W związku z wyrokiem Sądu została wydana w dniu (...) r. decyzja zobowiązująca skarżącego do zaprzestania podorywania działki stanowiącej drogę gminną (co nie było przedmiotem postępowania), a G. R. do zaprzestania nasypywania na drogę piasku lub ziemi, co nie stanowi jednak przywrócenia drogi do stanu poprzedniego. Od decyzji tej skarżący wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które decyzję tą uchyliło w całości.

M. B. wskazał też, że ponownie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji lub postanowienia zmierzającego do końcowego załatwienia sprawy. Burmistrz W. odmówił wydania decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło tą decyzję. W związku z powyższym, w dniu (...). wystąpił do Burmistrza W. z wezwaniem o wykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia (...).

Sąd doręczył skargę organowi w dniu (...)

W odpowiedzi na skargę przedstawionej w piśmie z dnia (...). Burmistrz W. wniósł o oddalenie skargi. Organ wskazał, że M. B. złożył wniosek w (...). w sprawie drogi gminnej położonej w R. przy ul. D.

Wyrokiem z dnia (...). Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Burmistrza W. do załatwienia tego wniosku. W wykonaniu tego wyroku Burmistrz W. wydał w dniu (...) r. decyzję. W wyniku rozpatrzenia odwołania M. B., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (...). uchyliło zaskarżoną decyzję i umorzyło postępowanie przed organem I instancji. M. B. złożył w dniu (...). ponowny wniosek. Decyzją z dnia (...). Burmistrz W. odmówił spełnienia żądania zawartego we wniosku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania M.B. decyzją z dnia (...). uchyliło zaskarżoną decyzję i umorzyło postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe. Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie z wniosku M. B.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej p.p.s.a.) w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że skarga, o której w nim mowa, może być uwzględniona tylko w jednym z dwóch przypadków:

-

w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność albo

-

w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności.

W rozpoznawanej sprawie tryb określony w przytoczonym przepisie, warunkujący wniesienie skargi, został przez skarżącego zachowany poprzez skierowanie do Burmistrza W. pisma z dnia (...). (doręczonego organowi w dniu (...) r.) stanowiącego wezwanie do wykonania wyroku Sądu z dnia (...). (sygn. akt II SAB/Sz 142/09).

Wyjaśnić trzeba, że przez niewykonanie wyroku należy rozumieć pozostawanie w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji postępowania administracyjnego mającego na celu zakończenie sprawy decyzją administracyjną lub w innej formie przewidzianej prawem.

Odnosząc się do zasadności żądania ukarania organu grzywną Sąd stwierdził, że nie można zarzucić organowi, iż nie wykonał wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia (...)., sygn. akt II SAB/Sz 142/09. W wyroku tym Sąd zobowiązał Burmistrza W. do załatwienia wniosku M. B. z dnia (...). w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia akt sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu (...)., zaś akta zostały zwrócone organowi w dniu (...).

Z akt sprawy wynika, że postępowanie wywołane wnioskiem skarżącego z dnia (...) r., zostało zakończone wydaniem przez Burmistrza W. decyzji w dniu (...) r., a więc przed upływem terminu do wykonania powyższego wyroku. Dlatego, brak jest podstaw do ukarania organu grzywną, o której mowa w art. 154 p.p.s.a.

Sąd pragnie podkreślić, że ukaranie organu grzywną, jak wnika a contrario z brzmienia przytoczonego wyżej przepisu art. 154 § 1 p.p.s.a., nie może nastąpić z tej przyczyny, że strona skarżąca jest niezadowolona z treści wydanego przez organ orzeczenia. Sąd uwzględniając wcześniej skargę na bezczynność organu zobowiązał go - zgodnie z art. 149 p.p.s.a - do załatwienia wniosku w określonym terminie, nie zaś do załatwienia wniosku w określony sposób i tylko w takim zakresie Sąd obecnie może kontrolować wykonanie wyroku.

Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia organu przysługują środki odwoławcze, z których jak wynika z akt sprawy, skarżący skorzystał.

Wobec powyższego, Sąd na mocy art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę oddalił

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.