Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723154

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 września 2019 r.
II SA/Sz 793/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. W. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ze skargą na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2019 r., skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500 zł. Stronę skarżącą, pouczono, że nieuiszczenie wpisu sądowego w terminie, spowoduje odrzucenie skargi.

Jednocześnie zarządzeniem z tej samej daty skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie swojego numeru PESEL oraz nadesłanie odpisu podpisanej skargi z dnia 8 sierpnia 2019 r. wraz z załącznikami lub jej uwierzytelnionych kopii, celem doręczenia uczestnikowi postępowania - w terminie 7 dni, od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem odrzucenia skargi stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przesyłka sądowa zawierająca odpisy wskazanych zarządzeń wraz z pouczeniami została doręczona na adres strony wskazany w skardze z dnia 8 sierpnia 2019 r. - w dniu 2 września 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 16).

Zakreślony w wezwaniu termin do uiszczenia wpisu oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie z dniem 9 września 2019 r. (poniedziałek).

Z notatki urzędowej z dnia 17 września 2019 r. wynika, że w dokumentach księgowych opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do przedmiotowej sprawy. Do chwili obecnej skarżąca nie nadesłała odpisu skargi ani nie podała numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jednocześnie w myśl art. 230 § 1 i 2 wspomnianej ustawy od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Na podstawie § 3 art. 220 skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy p.p.s.a. skarga powinna czynić m.in. zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (art. 46 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy p.p.s.a. pismo strony powinno zawierać w przypadku gdy jest pierwszym pismem w sprawie: numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną.

Z kolei w myśl art. 47 tej ustawy, do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

W sytuacji, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiodniowym pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.).

W przypadku, gdy pismo stanowi skargę, nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a.

W rozpatrywanej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczone zostało skarżącej w dniu 2 września 2019 r., zatem siedmiodniowy termin do wykonania wezwania Sądu upłynął z dniem 9 września 2019 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem wolnym od pracy.

Jak wynika z akt sprawy, w zakreślonym terminie skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, jak też nie uiściła należnego wpisu od skargi.

Mając powyższe na uwadze skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.