Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897901

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 maja 2011 r.
II SA/Sz 791/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T.K. o otwarcie zamkniętej rozprawy na nowo w sprawie ze skargi T. K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania wypisu z rejestru gruntów i budynków postanawia: oddalić wniosek

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.