Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2881915

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 10 października 2012 r.
II SA/Sz 769/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sędziowie WSA: Maria Mysiak, Arkadiusz Windak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 października 2012 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.