Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996890

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 stycznia 2016 r.
II SA/Sz 737/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Jankowski (spr.).

Sędziowie: WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj, NSA Elżbieta Makowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w S. na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie zapewnienia warunków lokalowych i technicznych niezbędnych dla działalności Izby postanawia:

I.

umorzyć postępowanie sądowe,

II.

zwrócić skarżącej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w S. wpis w kwocie (...) ((...)) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) Izba Lekarsko

- Weterynaryjna w S. wniosła skargę do tutejszego Sądu na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie zapewnienia warunków lokalowych i technicznych niezbędnych dla działalności Izby, polegającą na wskazaniu Izbie dwóch lokali użytkowych o pow. (...) m2 położonych w S. przy ul. (...).

W dniu (...) do Sądu wpłynęło pismo, w którym skarżąca oświadczyła, że wycofuje złożoną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W rozpatrywanej sprawie, wobec cofnięcia skargi, nie znajdując podstaw do uznania tego cofnięcia za niedopuszczalne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postępowanie sądowe wywołane skargą umorzyć.

O zwrocie stronie skarżącej uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.