Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996892

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 26 lutego 2016 r.
II SA/Sz 73/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 26 lutego 2016 r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie Bożena Gonzalez Perea po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku pokrycia kosztów w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu postanawia odmówić zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

K. H. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji nakładającą na skarżącą obowiązek pokrycia kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia jej pojazdu z drogi.

Jednocześnie skarżąca wniosła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podała, że prowadzi gospodarstwo domowe z pięcioletnią córką, pracuje jako księgowa, a jej dochód wynosi 6 500 zł miesięcznie netto. Oprócz tego wnioskodawczyni pomaga swojej mamie która ma orzeczony stopień niepełnosprawności i porusza się o kulach. Zapewnienie opieki córce i mamie wymaga dużych środków finansowych, co uzasadnia wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżąca podała, że posiada (...) dom o pow. (...) m2 i wartości (...) zł, a pozostały do spłaty kredyt bankowy na zakup tego domu wynosi (...) zł. Stałe zobowiązania i wydatki wynoszą: rata kredytu (...) zł miesięcznie, opłaty mieszkaniowe (...) zł miesięcznie, przedszkole córki wraz z dodatkowymi zajęciami 1 (...) zł miesięcznie, pomoc mamie i opieka (...) zł miesięcznie.

W myśl art. 245 § 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. poz. 270 z późn. zm.), prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (art. 245 § 2). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (art. 245 § 3).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1), a w zakresie częściowym gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2).

Powyższe oznacza, że instytucja prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest stosowana tylko w przypadkach osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przy czym trudna sytuacja materialna jest jedynym kryterium decydującym o przyznaniu stronie prawa pomocy.

Ze złożonego wniosku wynika, że skarżąca posiada (...) dom o wartości (...) zł, a comiesięczna rata spłacanego przez nią kredytu wynosi (...) zł. Wnioskodawczyni płaci za przedszkole (...) kwotę (...) zł miesięcznie, a (...) zł przeznacza na pomoc swojej mamie, z którą nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego. Dochody skarżącej wynoszą (...) zł miesięcznie.

Oceniając złożony wniosek pod kątem spełnienia przesłanki ustawowej stwierdzić należy, że brak jest podstaw do uznania, by skarżąca była osobą znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej, nie będącą w stanie uiścić wpisu sądowego od wniesionej skargi. Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 22 stycznia 2016 r., wpis sądowy w niniejszej sprawie wynosi 100 zł. Skarżąca znajduje się w sytuacji majątkowej pozwalającej na uiszczenie wpisu.

Zasadą w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest ponoszenie przez strony kosztów postępowania związanych z ich udziałem w sprawie (art. 199 p.p.s.a.), a zwolnienie od kosztów jest wyjątkiem od tej zasady i może mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie występuje.

Natomiast w razie uwzględnienia skargi, skarżącej będzie przysługiwać od organu zwrot poniesionych kosztów sądowych (art. 200 p.p.s.a.).

Z powyższych względów wniosek należało oddalić na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.