Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880181

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2012 r.
II SA/Sz 73/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sędziowie WSA: Marzena Iwankiewicz (spr.), Arkadiusz Windak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.