Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720637

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 września 2019 r.
II SA/Sz 719/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. i M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) przedmiocie nakazania wstrzymania użytkowania terenu oraz zobowiązania do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy postanawia

I. odrzucić skargę,

II. zwrócić skarżącym uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi kwotę (...) (słownie: trzysta) złotych

Uzasadnienie faktyczne

A. S. i M. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) przedmiocie nakazania wstrzymania użytkowania terenu oraz zobowiązania do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 1 sierpnia 2019 r. wezwał skarżących do uzupełnienia wpisu solidarnego od skargi o kwotę (...) zł, bowiem wpis w niniejszej sprawie wynosi 500 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżących w dniu 14 sierpnia 2019 r.

Termin zakreślony w zarządzeniu upłynął bezskutecznie z dniem 21 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Natomiast w myśl art. 220 § 3 tej ustawy, skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ, pomimo wezwania, skarżący nie uzupełnili wpisu sądowego od skargi do kwoty wymaganej wysokości, skarga jako nie opłacona podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy. Orzeczenie w przedmiocie zwrotu uiszczonej kwoty (...) zł wydano na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.