Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879637

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
II SA/Sz 716/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Tomaszewska.

Sędziowie: NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (spr.), WSA Marzena Iwankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. T., R. T. oraz I. H. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 716/11 oddalającego skargę K. T., R. T. oraz I. H. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia stosownie do art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) oddalić wniosek o uzupełnienie wyroku

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.