Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638208

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 marca 2019 r.
II SA/Sz 706/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 706/18

Uzasadnienie faktyczne

M. S.A. w S. w dniu 24 maja 2018 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy.

Postanowieniem z 10 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 706/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, działając na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwaną dalej "p.p.s.a.", zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne z uwagi na śmierć J. K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 165 p.p.s.a. postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne.

W niniejszej sprawie ze skróconego aktu zgonu, nadesłanego przez Urząd Stanu Cywilnego w S. wynika, że w dniu 8 kwietnia 2018 r., tj. przed wydaniem zaskarżonej decyzji, zmarł J. K., którego Sąd uznał jako uczestnika postępowania, skoro Organ odwoławczy skierował do niego zaskarżoną decyzję.

Stwierdzić jednak należy, że J. K. nie brał już udziału w postępowaniu administracyjnym, na skutek czego nie jest również uczestnikiem niniejszego postępowania w rozumieniu art. 33 § 1 p.p.s.a., co uzasadnia uchylenie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, na podstawie art. 165 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.