Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722707

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Sz 703/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 lipca 2019 r. M. S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Zarządzeniami z dnia 26 lipca 2019 r. Przewodniczący Wydziału II wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez: nadesłanie odpisu podpisanej skargi lub jej uwierzytelnionej kopii celem doręczenia uczestnikowi postępowania oraz podanie numeru PESEL skarżącej, jak również do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) złotych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przesyłka zawierająca powyższe wezwania została doręczona skarżącej w dniu 19 sierpnia 2019 r., jednak w ww. terminie, ani dotychczas, nie uzupełniono braków formalnych skargi, ani nie uiszczono wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1b i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej zwanej "ustawą", każde pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. W myśl art. 47 § 1 ustawy do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Stosownie do treści art. 230 § 1 i 2 ustawy od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W myśl art. 49 § 1 ustawy w przypadku, gdy pismo z powodu braków formalnych nie może otrzymać prawidłowego biegu, sąd zobowiązany jest wezwać stronę do ich usunięcia w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie, pomimo skutecznego doręczenia skarżącej wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wraz ze stosownym pouczeniem, braków tych nie uzupełniono, zaś wpisu sądowego nie uiszczono.

Z uwagi na powyższe, Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.