II SA/Sz 698/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3005825

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2018 r. II SA/Sz 698/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 lipca 2018 r. sprawy ze sprzeciwu M. G.-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala sprzeciw.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.