Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723453

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
II SA/Sz 668/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku stałego postanawia:

1) stwierdzić niewłaściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie,

2) przekazać sprawę do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach według właściwości miejscowej.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. M. W. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku stałego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi uczyniono decyzję Prezydenta Miasta, który ma siedzibę na obszarze województwa śląskiego. Zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) dla obszaru województwa śląskiego właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Stosownie do art. 59 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 1). Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem o przekazanie sprawy. Nie dotyczy to przekazania sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu (§ 2). Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy (§ 3).

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził swoją niewłaściwość i postanowił przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach jako do sądu administracyjnego właściwego miejscowo, o czym orzekł jak w sentencji na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.