Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882320

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 19 września 2012 r.
II SA/Sz 662/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sędziowie: NSA Stefan Kłosowski, WSA Maria Mysiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 września 2012 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.