Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996853

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 24 lutego 2016 r.
II SA/Sz 66/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 24 lutego 2016 r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie Bożena Gonzalez Perea po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej postanawia I. umorzyć postępowanie w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, II. ustanowić radcę prawnego

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda decyzją z dnia (...) utrzymał w mocy decyzję organu I instancji orzekającą o utracie przez skarżącą statusu osoby bezrobotnej od dnia 7 sierpnia 2014 r.

Skarżąca, zawiadomiona o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 9 marca 2016 r., złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. W uzasadnieniu wniosku wyjaśniła, że w okresie za który wstecz pozbawiono ją statusu osoby bezrobotnej, poważnie chorowała i korzystała z opieki medycznej, a pozbawienie jej statusu osoby bezrobotnej oznacza utratę ubezpieczenia zdrowotnego za ten okres, co skutkować będzie koniecznością zwrotu kosztów leczenia. Skarżąca wskazała, że wraz ze swoją córką, którą samodzielnie wychowuje, mieszka u swojej mamy, nie ma żadnych dochodów, otrzymuje jedynie zasiłek rodzinny na córkę w kwocie (...) zł i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie (...) zł, natomiast jej mama otrzymuje emeryturę w kwocie (...) zł miesięcznie i pracuje w niepełnym wymiarze godzin z czego uzyskuje kwotę od (...) (...) zł miesięcznie. Wnioskodawczyni oświadczyła, że comiesięczne wydatki rodziny wynoszą: czynsz (...) zł, opłaty (..]zł, gaz i energia elektryczna (...) zł, telefon (..]zł, abonament RTV (...) zł, internet (...) zł, telefony komórkowe (...) zł. Skarżąca podała, że jedynym jej majątkiem jest samochód (...) o wartości ok. (...) zł. Ponadto, że nikt z członków rodziny nie ma przedmiotów wartościowych ani oszczędności.

W myśl art. 245 § 1, § 2 i 3 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 p.p.s.a.).

Z wniosku wynika, że skarżąca jest osobą bezrobotną, nie uzyskuje żadnych dochodów i wraz z córką mieszka u swojej mamy. Comiesięczny dochód rodziny składa się ze świadczeń z opieki społecznej oraz emerytury i wynagrodzenia za pracę mamy wnioskodawczyni i wynosi ok. (...) zł, natomiast stałe wydatki na utrzymanie mieszkania i telefon wynoszą ok. (...) zł miesięcznie.

Oceniając złożony wniosek pod kątem spełnienia przesłanki ustawowej należało stwierdzić, że skarżąca wykazała w sposób dostateczny, iż sytuacja majątkowa w jakiej się znajduje, uniemożliwia jej ustanowienie radcy prawnego z wyboru. Wnioskodawczyni samodzielnie wychowuje córkę, nie ma jakichkolwiek własnych dochodów i wraz z dzieckiem korzysta z pomocy swojej mamy, u której mieszka. Uzasadnia to ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego ze środków publicznych, ponieważ skarżąca nie będzie w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia i wydatków pełnomocnika, korzystając z posiadanych zasobów i możliwości. Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało wniosek w tym zakresie uwzględnić.

Natomiast wniosek w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych należało umorzyć, ponieważ skarga dotyczy statusu bezrobotnego, a w takich sprawach skarżący są z mocy ustawy zwolnieni od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych na podstawie art. 239 pkt 1 lit. b p.p.s.a. Z tej przyczyny, wobec ustawowego zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, wniosek o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie należało umorzyć jako bezprzedmiotowy, na podstawie art. 249a p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.