Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996822

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 stycznia 2016 r.
II SA/Sz 64/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. C. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. C i wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na opisane w sentencji postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S. z dnia (...) r. utrzymujące w mocy postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S. z dnia (...) r., nr wydane w sprawie zajęcia stanowiska co do zgłoszonych przez skarżącego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej w oparciu o tytuł wykonawczy z dnia (...) r., nr(...), uznające zgłaszane zarzuty za nieuzasadnione.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, wskazując, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) na postanowienie, którego przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu - skarga nie przysługuje. Organ zaznaczył, że w zaskarżonym postanowieniu pouczył skarżącego, że jest ono ostateczne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów.

Sąd stwierdził, że skarga jest niedopuszczalna, albowiem zgodnie z art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwaną dalej "p.p.s.a.", kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o dopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Wyjaśnić również należy, że z w dniu 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), którą zmieniono (między innymi) treść art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. w ten sposób, że ustawodawca wyłączył z zakresu kontroli sądów administracyjnych postanowienia, których przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

W niniejszej sprawie postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte zostało po 15 sierpnia 2015 r., nastąpiło bowiem wraz z wniesieniem skargi, czyli w dniu 18 grudnia 2015 r., dlatego też należało zastosować w nim przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając na uwadze powyższe skarga D. C., na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu o czym Sąd orzekł na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.