Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507417

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
II SA/Sz 637/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie Bożena Gonzalez Perea po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego postanawia I. umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem w zakresie kosztów sądowych, II. ustanowić adwokata

Uzasadnienie faktyczne

K. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji ustalającą wysokość nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na łączną kwotę (...) zł.

W dniu 11 czerwca 2018 r. skarżąca złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wniosku podała, że samotnie wychowuje nastoletnią córkę, a w związku z kilkoma zabiegami operacyjnymi jakie przeszła w 2017 r. nie może obecnie pracować na pełnym etacie. Skarżąca pracuje w wymiarze " etatu z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a jej (...) letnia córka uczy się i mieszka w internacie, co oznacza zwiększenie wydatków. Wnioskodawczyni oświadczyła że jej comiesięczne dochody wynoszą (...) zł i składają się z wynagrodzenia za pracę w kwocie (...) zł, alimentów w kwocie (...) zł, oraz świadczeń z MOPS w kwocie (...) zł. Zobowiązania i wydatki stałe wynoszą natomiast (...) zł.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.)- dalej "p.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 2). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 3).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy).

W myśl art. 249a p.p.s.a. jeżeli rozpoznanie wniosku o prawo pomocy stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. W niniejszej sprawie skarżąca jest zwolniona z obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawie, na mocy art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Skarga dotyczy decyzji z zakresu szeroko rozumianej opieki i pomocy społecznej, dlatego skarżąca z mocy ustawy jest zwolniona od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Z tej przyczyny wniosek w tej części jako bezprzedmiotowy należało umorzyć.

Mając natomiast na względzie informacje dotyczące sytuacji majątkowej i rodzinnej skarżącej wynikające z uzasadnienia wniosku oraz akt administracyjnych sprawy, należało uwzględnić wniosek w części dotyczącej ustanowienia adwokata, ponieważ wnioskodawczyni nie jest w stanie ustanowić profesjonalnego pełnomocnika procesowego korzystając z własnych zasobów i możliwości.

W tej sytuacji wniosek o ustanowienie adwokata należało uwzględnić na podstawie art. 246 § 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.