Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981667

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 11 lutego 2016 r.
II SA/Sz 634/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Gebel.

Sędziowie: WSA Marzena Iwankiewicz (spr.), NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 11 lutego 2016 r. sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu do gier oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.