II SA/Sz 623/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2555532

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 września 2018 r. II SA/Sz 623/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A. H., U. M. - F., M. P., R. K., E. R.,.A. K., T. L., J. K., K.- K., Z. Ł., W. W. oraz H. Z. na decyzję Wojewody Z. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego odrzucić skargę Z. Ł.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda Z. decyzją z dnia (...) r. Nr (...) - po rozpoznaniu odwołania złożonego przez A. C., L. W., K. G., I. K., S. C., M. C., E. C., C. N., E. O.-S., M. Ż., S. Ś., B. W., K. S., Z. S., G. P., K. P., A. M., R. W., A. M., H. W. - mieszkańców budynków przy ul. (...) of oraz Z. Ł. - mieszkańca budynku przy ul. (...) od decyzji Prezydenta Miasta S. z (...) r., nr (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę innowacyjnej, energooszczędnej kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. (...) w S. (działki od nr (...) do nr (...) i nr (...) dr obręb (...) - umorzył postępowanie odwoławcze.

Z. Ł. wraz z innymi skarżącymi wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na powyższą decyzję Wojewody Z. Jednocześnie skarżący zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Zarządzeniem zastępcy Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia (...) r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości (...) zł, które to zarządzenie odebrał w dniu (...) r.

Prawomocnym zarządzeniem z dnia (...) r. w sprawie II SA/Sz 623/18 starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pozostawił wniosek Z. Ł. o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Odpis zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości złożenia sprzeciwu został doręczony skarżącemu w dniu (...) r. (k. 173).

Sąd zarządzeniem z dnia (...) r. ponownie wezwał skarżącego - Z. Ł. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie siedmiu dni, od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka sądowa zawierająca odpis powyższego wezwania została osobiście doręczona skarżącemu w dniu (...) r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 199). Jednakże do dnia dzisiejszego skarżący nie wykonał zobowiązania Sądu.

W odpowiedzi na wezwanie Z. Ł. w piśmie z dnia (...) r. podniósł, że w przedmiotowej sprawie wpis w wysokości (...) zł został uiszczony w dniu (...) r. przez innego skarżącego - J. K. Jednocześnie oświadczył, że w odpowiedzi na zapytanie, czy wezwanie do uiszczenia wpisu dotyczy każdego odwołującego się z osobna, czy wymagany jest wpis łączny w kwocie (...) zł został poinformowany w Biurze Obsługi Interesantów WSA, że w tej sprawie wymagany jest tylko łączny wpis w kwocie (...) zł. Mając na uwadze, że wpis w tej kwocie został uiszczony przez innego skarżącego Z. Ł. uznał, że opłata została już dokonana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Jeżeli strona inicjująca postępowanie sądowoadministracyjne pomimo wezwania sądu nie uiści należnego wpisu, skarga podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie przesyłka sądowa zawierająca ponowne wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona Z. Ł. w dniu (...) r., zatem siedmiodniowy termin do wykonania wezwania Sądu upłynął z dniem (...) r., który to dzień nie był sobotą ani dniem wolnym od pracy, jednakże w zakreślonym terminie, należny wpis od skargi nie został uiszczony.

Odnosząc się do treści pisma skarżącego z dnia (...) r. wyjaśnić należy, że w przedmiotowej sprawie skarżący po raz drugi został wezwany przez Sąd do uiszczenia wpisu w kwocie (...) zł. Z treści druku wzywającego do opłaty nie wynikało, aby opłacenie skargi przez innego ze skarżących zwalniało pozostałych z obowiązku jego uiszczenia. Inaczej rzecz ujmując, brak było podstaw do uznania, aby uiszczenie wpisu przez innego skarżącego miało skutkować zwolnieniem Z. Ł. z tego obowiązku.

Wobec powyższego skargę Z. Ł. jako nieopłaconą należało odrzucić - stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.