Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880993

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 22 listopada 2012 r.
II SA/Sz 574/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K.-R., A. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.